Trwa ładowanie...
d1xty1r

PBO ANIOŁA S.A. - Raport roczny R 2013

PBO ANIOŁA S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1xty1r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 60 277 65 031 14 314 15 582
Zysk (strata) na sprzedaży -5 557 436 -1 320 104
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 386 1 505 -1 754 361
Zysk (strata) brutto -9 102 713 -2 161 171
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -9 439 176 -2 242 42
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 665 4 305 -633 1 031
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 086 -546 258 -131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 592 -4 041 378 -968
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 13 -282 3 -68
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 7 609 566 6 884 928 7 609 566 6 884 928
Zysk na jedną akcję (PLN, EURO) -1,24 0,03 -0,29 0,01
Średni kurs PLN/EURO 4,2110 4,1736
Aktywa trwałe 35 467 40 936 8 552 10 013
Aktywa obrotowe 26 822 36 482 6 467 8 924
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 13 234 13 158 3 191 3 219
AKTYWA OGÓŁEM 75 524 90 577 18 211 22 156
Kapitał własny 28 132 37 571 6 783 9 190
Zobowiązania długoterminowe 1 752 4 639 422 1 135
Zobowiązania krótkoterminowe 45 640 48 367 11 005 11 831
Liczba akcji (szt.) 7 609 566 7 609 566 7 609 566 7 609 566
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN, EURO) 3,70 4,94 0,89 1,21
Kurs PLN/EURO na koniec okresu 4,1472 4,0882
Dane finansowe sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok 2013 i 2012 przeliczono wg kursu PLN/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.Dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono przyjmując kurs PLN/EURO ogłoszony przez NBP na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarządu 2013r - Spółka.pdf
Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania - Spółka.pdf
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprządzenia sprawozdań - Spółka.pdf
PBO Anioła sprawozdanie jednostkowe 2013.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności PBO Anioła S.A. za rok 2013.pdf
Wybrane dane jednostkowe 2013.pdf
StanowiskoPBOAnioła2013_JSF.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xty1r

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Waldemar Anioła Prezes Zarządu
2014-03-21 Piotr Krakowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Teofil Nowak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xty1r

Podziel się opinią

Share
d1xty1r
d1xty1r