Trwa ładowanie...
d2b4abk
d2b4abk
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie umów znaczących przez spółkę zależną (53/2013)

PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie umów znaczących przez spółkę zależną (53/2013)
Share
d2b4abk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów znaczących przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 25 października 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu w dniu 18 października 2013 r. przez spółkę zależną ? Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Wykonawca), z NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Netto), dwóch umów: - przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości o powierzchni ok. 4.542 m2. Wartość umowy wynosi 2.350.000,00 zł netto. - umowy o wykonanie inwestycji budowlanej na nieruchomości wskazane powyżej, o wartości 4.080.000,00 zł netto. Wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnione są przesłanki uznania je za umowy znaczące. Szczegółowe informacje o umowie o wyższej wartości: Przedmiotem umowy jest wykonanie całości prac związanych z wybudowaniem "pod klucz" pawilonu handlowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń. Łączna wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu prac objętych umową wynosi 4.080.000,00 zł (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto. Umowa przewiduje zapłatę kar
umownych na rzecz Netto w przypadkach: (i) przekroczenia terminu odbioru obiektu, (ii) odstąpienia od umowy przez Netto z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, (iii) zwłoki w usunięciu usterek lub wad, (iv) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Netto, (v) za nie zawarcie w umowach z podwykonawcami klauzul określonych w umowie zasadniczej (vi) za zatrudnienie podwykonawcy, niezgłoszonego lub niezaakceptowanego przez Netto. Kara umowna za każdy przypadek naruszenia umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Netto zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b4abk

Podziel się opinią

Share
d2b4abk
d2b4abk