Trwa ładowanie...
d3ud40y

PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ud40y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedazy produktów , towarów i materiałów 11001 11608 2612 2781
.Zysk(strata na działalności operacyjnej) -2858 -2839 -679 -680
Zysk (strata brutto) -2127 -1542 -505 -369
Zysk (strata) netto przypad.na akcjonariuszy jednostki dominującej -1581 -1620 -375 -388
Zysk (strata) netto przypad.na udziałowców mniejszośćiowych -15 -16 -3 -4
Przepływy pieniężne netto z dizłalności operacyjnej -2516 -2972 -597 -712
Przepływy pieniężne netto z dziłalności inwestycyjnej -5858 -1277 -1391 -306
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1211 1242 287 298
Przepływy pieniężne netto razem -7163 -3007 -1701 -720
Aktywa Razem 28461 28571 6863 6989
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2562 2269 618 555
Zobowiązania długoterminowe 177 271 43 66
Zobowiązania krótkoterminowe 1522 1305 367 319
Kapitał własny ogółem 25899 26302 6245 6433
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25897 26280 6244 6428
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2 22 1 5
Kapitał zakładowy 29266 29266 7057 7159
Liczba akcji (szt) 104520000 104520000 104520000 104520000
Zysk(strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,02 -0,02 -0,004 -0,004
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zl / EUR) 0,25 0,25 0,06 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2013r- .Grupa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013rok.pdf Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport skonsolidowany 2013r..pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarządu - 2013 rok - skonsolidowane.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności grupy
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 92.1.5.-Grupa.pdf Oświadczenie Zarządu Par.92.1.5
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 92.1.6.-Grupa.pdf Oswiadczenie Zarządu Par. 92.1.6
13_PBS Finanse Opinia i raport (skonsolidowane SF)_wersja ostateczna.pdf Opinia i Raport z badania niezależnego biegłego rewidenta
RAPORT o stosowaniu zasad ładu k orporacyjnego w 2013 roku.pdf Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2014-03-21 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y