Trwa ładowanie...
d1jy32m

PCC EXOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PCC EXOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1jy32m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 511 032 466 670 121 985 110 822
Zysk z działalności operacyjnej 18 925 26 669 4 517 6 333
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem 5 797 12 335 1 384 2 929
Zysk (Strata) netto 4 026 9 107 961 2 163
Inne całkowite dochody netto 4 911 (2 366) 1 172 (562)
Całkowite dochody ogółem 8 937 6 741 2 133 1 601
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 364 25 088 9 396 5 958
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 389) (6 201) (2 241) (1 473)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 121) (26 004) (6 235) (6 175)
Przepływy pieniężne netto, razem 3 854 (7 117) 920 (1 690)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych 172 484 374 172 267 890 172 484 374 172 267 890
Zysk (Strata) na jedna akcje zwykła (w PLN/ EUR) 0,02 zł 0,05 zł 0,01 EUR 0,01 EUR
Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale 381 068 373 497 89 404 90 060
Aktywa obrotowe 140 912 128 277 33 060 30 931
Zobowiązania długoterminowe 212 633 198 388 49 887 47 837
Zobowiązania krótkoterminowe 88 967 86 758 20 873 20 920
Kapitał własny 220 380 216 628 51 704 52 234
Kapitał podstawowy 172 484 172 484 40 467 41 590
Liczba akcji (w szt.) 172 484 374 172 484 374 172 484 374 172 484 374
Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR) 1,28 zł 1,26 zł 0,30 EUR 0,30 EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarządu GK PCC EXOL 2014.pdf List Zarządu
SSF GK PCC EXOL na 31 12 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL SA na 31.12.2014
Spr Zarządu GK PCC EXOL 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL SA za 2014
Opinia audytora GK PCC Exol 2014.pdf Opinia audytora
WDF GK PCC EXOL 2014.pdf Wybrane dane finansowe GK PCC EXOL SA na 31.12.2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 39 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Mirosław Siwirski Prezes Zarządu
2015-03-20 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Beata Dobecka Główny Księgowy CWB Partner spółki prowadzącej księgi rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m