Trwa ładowanie...
d2a51p0

PCC INTERMODAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PCC INTERMODAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2a51p0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 149 955 178 032 35 610 42 657
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 554 (13 337) 131 (3 196)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 61 (13 799) 14 (3 306)
Zysk (strata) netto 471 (14 449) 112 (3 462)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (423) (5 327) (101) (1 276)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 254) (15 172) (772) (3 635)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 497 11 564 1 780 2 771
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem 3 820 (8 935) 907 (2 140)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 (0,19) 0,00 (0,04)
Aktywa, razem 124 740 109 579 30 078 26 804
Kapitał własny 74 098 73 625 17 866 18 009
Kapitał zakładowy 77 566 77 566 18 703 18 973
Zobowiązania długoterminowe 25 949 12 965 6 257 3 171
Zobowiązania krótkoterminowe 24 693 22 989 5 954 5 624
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,96 0,95 0,23 0,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,96 0,95 0,23 0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PCCIntermodalRS_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PCC Intermodal S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
PCCIntermodalopinia i raportRS2013.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCC Intermodal S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 58-58-200 | | (58) 58-58-201 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Dariusz Stefański Prezes Zarządu
2014-03-21 Adam Adamek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Małgorzata Jędrzejewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0