Trwa ładowanie...
d21vtqk
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn ...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03. (38/2014)
Share
d21vtqk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 dla ósmego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 (WIBOR 6M) dla ósmego Okresu Odsetkowego wynosi 2,05% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 2,74%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,11 p.p.) dla ósmego Okresu Odsetkowego wynosi 3,16% w skali roku i naliczana jest od dnia 22 listopada 2014 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 3,85%). Dzień Płatności Odsetek za ósmy Okres Odsetkowy przypada w
dniu 22 maja 2015 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-03 za ósmy Okres Odsetkowy wynosi 15,67 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 19,41 PLN). Tabela odsetkowa dla ósmego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TabelaodsetkowaLZ-II-03ósmyokres_odsetkowy.pdf | Tabela odsetkowa hipotecznych listów zastawnych Pekao Bank Hipoteczny S.A. serii LZ-II-03 dla ósmego okresu odsetkowego. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)
d21vtqk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2014-11-19 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21vtqk

Podziel się opinią

Share
d21vtqk
d21vtqk