Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

PETROLINVEST S.A. - Raport roczny R 2013

PETROLINVEST S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3ll2xn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 44 21 11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (29 186) (30 759) (6 931) (7 370)
Zysk (strata) brutto (104 360) (40 023) (24 783) (9 590)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (104 360) (62 994) (24 783) (15 093)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (8 755) (35 058) (2 079) (8 400)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 10 379 (4 645) 2 465 (1 113)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 779) 39 804 (422) 9 537
Przepływy pieniężne netto, razem (155) 101 (37) 24
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 236 744 678 172 058 926 236 744 678 172 058 926
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,44) (0,37) (0,10) (0,09)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,44) (0,37) (0,10) (0,09)
Aktywa razem 1 677 922 1 717 171 404 592 420 031
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 305 972 279 277 73 778 68 313
Zobowiązania długoterminowe 96 113 257 23 27 703
Zobowiązania krótkoterminowe 305 876 166 020 73 755 40 610
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 371 950 1 437 894 330 814 351 718
Kapitał podstawowy 2 419 395 2 116 889 583 380 517 805
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 236 744 678 172 058 926 236 744 678 172 058 926
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,80 8,36 1,40 2,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,80 8,36 1,40 2,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PIIFRS2013jednfinal.pdf Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST S.A. za okres 12 miesiecy zakończony 31 grudnia 2013 roku
stanowisko_jedn.pdf Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta - PETROLINVEST S.A.
Sprawozdanie z działalnościR2013_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PETROLINVEST S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Podolska 21 | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2014-03-21 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Maria Nowakowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn