Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (70/2011)

PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (70/2011)
Share
d26m619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku, w związku z otrzymanym w dniu 15 lipca 2011 roku zawiadomieniem z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zwiększeniu ilości akcji Spółki notowanych w obrocie giełdowym, informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku zostanie wprowadzonych do obrotu na GPW 4.287.166 akcji serii C Spółki objętych w wykonaniu 4.287.166 warrantów subskrypcyjnych, po cenie emisyjnej jednej akcji równej 10,00 złotych, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W związku z powyższym najpóźniej w dniu wskazanym powyżej nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych subskrybentów, a zatem, stosownie do art. 452 § 1 w zw. z 451 § 2 zd. 2 ksh, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 706.227.250 złotych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i wprowadzonych do obrotu na GPW akcji Spółki wynosić będzie 70.622.725. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w zw. z § 34 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d26m619

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2011-07-15 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619