Trwa ładowanie...
d292eua
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej l ...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. (35/2014)
Share
d292eua

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późniejszymi zmianami ? ?Ustawa o ofercie?), informujące o tym, że w dniu 2 lipca 2014 r., w wykonaniu umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej i wniesienia aportu zawartej w dniu 2 lipca 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A. (?PIR?), spółką w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, przeniósł na PIR, jako wkład niepieniężny, własność 59.441.629 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda (?Transakcja Wniesienia Aportu?). Ponadto po przeprowadzeniu
procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, którego rozliczenie nastąpiło w dniu 8 lipca 2014 r., Skarb Państwa zbył na rzecz inwestorów 6.000.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz PIR zbył na rzecz inwestorów 59.441.629 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, które zostały uprzednio przeniesione na rzecz PIR w Transakcji Wniesienia Aportu. W następstwie wyżej wymienionych transakcji, Skarb Państwa zbył (bezpośrednio oraz za pośrednictwem PIR) 65.441.629 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 3,50% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonania 65.441.629 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem, przed przeprowadzeniem wyżej wymienionych transakcji Skarb Państwa posiadał 1.157.123.335 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 61,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania
1.157.123.335 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 61,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych transakcji Skarb Państwa posiada 1.091.681.706 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, reprezentujących 58,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.091.681.706 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 58,39% ogólnej liczby głosów. Podmioty zależne Skarbu Państwa nie posiadają akcji Spółki. Skarb Państwa nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Notification from a shareholder about a change of his stake in the total number of votes in PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the “Company”) discloses that on July 8th 2014, it received a notification from the Minister of the State Treasury, representing the State Treasury of the Republic of Poland (the “State Treasury”), pursuant to Art. 69 section 2 p. 2 of the Act dated July 29th, 2005 on Public Offerings, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies (Dziennik Ustaw of 2009, No. 185, item 1439, as amended – “Act on Public Offerings”), informing about the execution of shares acquisition agreement under private placement and the contribution in kind concluded on July 2nd, 2014 between the State Treasury and Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. ("PIR"), a company of which the State Treasury holds a majority of votes at the general meeting, transferred to PIR, as a contribution in kind,
the ownership of 59,441,629 ordinary shares of the Company with a nominal value of PLN 10 each (the "Transaction of Bringing Kind Contribution"). Furthermore, after the accelerated book building with the settlement which took place on July 8th, 2014, the State Treasury sold to investors 6,000,000 ordinary shares of the Company with a nominal value of PLN 10 each and PIR sold to investors 59,441,629 ordinary shares of the Company with a nominal value of PLN 10 each, which previously had been transferred to the PIR by Transaction of Bringing Kind Contribution. Following the above transactions, the State Treasury sold (directly or via PIR) 65,441,629 ordinary shares of the Company with a nominal value of PLN 10 each, representing 3.50% of share capital and corresponding to 65,441,629 votes at the general meeting of the Company, representing 3.50% of the total number of votes at the general meeting of the Company. According to the notification, prior to the above transactions, the State Treasury held
1,157,123,335 ordinary shares with a nominal value of PLN 10 each, representing 61.89% of share capital and entitling to perform 1,157,123,335 votes at the general meeting of the Company, representing 61.89% of the total number of votes at the general meeting of the Company. Following the above transactions, the State Treasury holds 1,091,681,706 ordinary shares with a nominal value of PLN 10 each, representing 58.39% of share capital and entitling to perform 1,091,681,706 votes at the general meeting of the Company, representing 58.39% of the total number of votes. Subsidiaries of the State Treasury do not hold any shares of the Company. The State Treasury has not entered into an agreement as referred to in Art. 87 paragraph. 1 point. 3c of the Act on Public Offering, i.e. agreement of transfer of power to exercise rights to vote. Legal ground: Art. 70 p. 1 of the Act dated July 29th 2005, on Public Offerings, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on
Public Companies (Dziennik Ustaw of 2009, No. 185 item 1439, as amended). | | |
| | | | |

d292eua

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Marek Woszczyk Prezes Zarzadu
2014-07-09 Magdalena Bartoś Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292eua

Podziel się opinią

Share
d292eua
d292eua