Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

PHN S.A. - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. (4/2015)

PHN S.A. - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. spółka zależna od Emitenta ? Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?WHN?) wyemitowała długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez Emitenta. Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem emisji jest finansowanie spłaty zobowiązania WHN wobec Emitenta z tytułu zakupu przez WHN akcji spółek zależnych. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 260 mln zł. Obligacje wyemitowane zostały w trzech seriach: (1) seria A obejmuje 15 szt. obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł każda, (2) seria B obejmuje 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 5 mln zł każda, (3) seria C obejmuje 60 szt. obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł. Ceny emisyjne obligacji w przypadku wszystkich serii są równe ich wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta
oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek. Szacunkowa wartość zobowiązań WHN na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynosiła 566 mln zł. Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 4/2015 of January 26, 2015 *Issue of bonds within PHN S.A. Group * _ Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information _ The management board of PHN (the “Issuer”) has announced that on January 26, 2015, one of the Company’s subsidiaries, Warszawski Holding Nieruchomości S.A.(“WHN”), based in Warsaw, issued long-term registered bonds that were acquired by PHN. The issue was part of the Company’s planned restructuring. The proceeds of the issue will finance a liability of WHN towards the Issuer as a result of WHN's purchase of shares of other PHN subsidiary companies. The total value of issued bonds is PLN 260 million. Bonds were issued in three series: (1) 15 A series bonds with a value of PLN 10 million each, (2) 10 B series bonds with a value of PLN 5 million each, (3) 60 C series bonds with a value of PLN 1 million each. The bonds’ issue prices in each series are equal to their nominal value. The bonds are unsecured and may be acquired
and sold only by the Issuer and its subsidiaries or affiliates. The bonds are issued for a period of 10 years, with the possibility of prior redemption in whole or in part. Interest will be paid in 6-month intervals, with the possibility of prolonging their payment until the redemption date at the latest. The bonds’ interest rate is variable (WIBOR 6M + margin) and dependent on the date of interest payment. As at December 31, 2014 (on the last day of the quarter preceding the offering date), the value of WHN’s liabilities was estimated at PLN 566 million. _ Legal basis: Article 5.11 in relation with Article 17 of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259, as amended). _ | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-01-27 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y