Trwa ładowanie...
d1ltpb7

PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (27/2015)

PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (27/2015)

Share
d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?, ?Emitent?) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 20 lutego 2015 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. (?Anwil S.A.?), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach: ? ORLEN1073 020315 o łącznej wartości emisji 95 000 000 PLN, na którą składa się 950 obligacji o wartości
nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 20 lutego 2015 roku - Data wykupu: 2 marca 2015 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 945,60 PLN. ? ORLEN1074 200315 o łącznej wartości emisji 90 000 000 PLN, na którą składa się 900 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 20 lutego 2015 roku - Data wykupu: 20 marca 2015 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 847,80 PLN. PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | PKN ORLEN?s subsidiary ? Anwil ? has purchased bonds issued by PKN ORLEN Regulatory announcement no 27/2015 dated 20 February 2015 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 20 February 2015 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Anwil S.A. (?Anwil?). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006. The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value. The bonds purchased today by Anwil were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions: ? Series: ORLEN1073 020315;
value of the bond issue PLN 95 000 000 composed of 950 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 20 February 2015 - Redemption date: 2 March 2015 - Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 945.60. ? Series: ORLEN1074 200315; value of the bond issue PLN 90 000 000 composed of 900 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 20 February 2015 - Redemption date: 20 March 2015 - Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 847.80. PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of Anwil. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006. | | |
| | | | |

d1ltpb7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2015-02-20 Marek Podstawa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7