Trwa ładowanie...
d38jktx
d38jktx
espi

PKNORLEN - Wybór KPMG Audyt sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowy ...

PKNORLEN - Wybór KPMG Audyt sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN (282/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d38jktx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 282 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór KPMG Audyt sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?, ?Spółka?) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 5 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2014 roku wybrała KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, jako podmiot uprawniony do: ? przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2015 i 2016, oraz ? przeprowadzenia przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej za I i III kwartał oraz pierwsze półrocze 2015 i 2016 roku. KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 428. KPMG Audyt Sp. z o.o. badała oraz dokonywała przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN za lata
2005 ? 2014. KPMG Audyt Sp. z o.o. w tym samym okresie dokonywała badań i przeglądów sprawozdań finansowych niektórych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto PKN ORLEN S.A. oraz niektóre spółki Grupy Kapitałowej ORLEN korzystały w tym okresie z dodatkowych usług świadczonych przez KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie, który nie powodował ograniczenia poziomu bezstronności i niezależności audytora. Patrz także: raport bieżący nr 163/2012 z 30 sierpnia 2012 roku, raport bieżący nr 168/2010 z 8 października 2010 roku, raport bieżący nr 181/2009 z 9 grudnia 2009 roku, raport bieżący nr 53/2007 z 23 sierpnia 2007 roku oraz nr 12/2005 z 21 stycznia 2005 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | KPMG Audyt appointed as a qualified auditor of PKN ORLEN and ORLEN Capital Group financial statements Regulatory announcement no 282/2014 dated 26 November 2014 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN?, ?Company?) announces that the PKN ORLEN Supervisory Board, in accordance with par. 8 item 11 point 5 of the Company?s Articles of Association, at the meeting held on 25 November 2014, has appointed KPMG Audyt Sp. z o.o., headquartered in Warsaw, Chlodna 51 Street, Poland (?KPMG Audyt?), as a qualified auditor to: ? audit unconsolidated PKN ORLEN financial statements and consolidated financial statements of ORLEN Capital Group for financial years 2015 and 2016; ? review uconsolidated and consolidated financial statements of PKN ORLEN and ORLEN Capital Group for the first and third quarter and first half of 2015 and 2016. KPMG Audyt is entered under the number 428, onto the list of entities entitled to carry out the audit of financial statements, maintained by the National Council of Statutory
Auditors. KPMG Audyt audited and reviewed unconsolidated PKN ORLEN financial statements and consolidated financial statements of ORLEN Capital Group for years 2005-2014. KPMG Audyt in the same period audited and reviewed financial statements of some companies from ORLEN Capital Group. Moreover, in this period of time, KPMG Audyt provided additional services to PKN ORLEN and to some of ORLEN Capital Group companies within the scope which did not limited the level of impartiality and independence of auditor. See also: regulatory announcement no 163/2012 dated 30 August 2012, regulatory announcement no 168/2010 dated 8 October 2010, no 181/2009 dated 9 December 2009, regulatory announcement no 53/2007 dated 23 August 2007 and no 12/2005 dated 21 January 2005. | | |
| | | | |

d38jktx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2014-11-26 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38jktx

Podziel się opinią

Share
d38jktx
d38jktx