Trwa ładowanie...
d1ran3r
d1ran3r
espi

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z ...

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (54/2014)
Share
d1ran3r
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji 2014-11-03
data zakończenia subskrypcji 2014-11-21
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2014-11-25
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją 10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji 490 084
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 490 084
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane 101,60
waluta PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 1 380
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 1 380
wartość przeprowadzonej subskrypcji 49 792 534,40
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy stopa redukcji liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 56 078,19
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00
d) koszty promocji oferty 56 078,19
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 0,11
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Koszty pokryte zostaną przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sponsora emisji pokrytych przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w księgach PKO TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, natomiast koszty sposora emisji w księgach emitenta.
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

TRUE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-12-10
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) ( numer)
(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 poczta@pkotfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1ran3r

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Korekta dotyczy uzupełnienia raportu o informacje o kosztach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D funduszu PKO Strategii Obligacyjnych - fiz.
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-12-10 Krzysztof Paprota Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1ran3r

Podziel się opinią

Share
d1ran3r
d1ran3r