Trwa ładowanie...
d1nx7q9
d1nx7q9
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

PKOBP (PKO BP SA) - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1nx7q9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEKSZTAŁCONE PRZEKSZTAŁCONE
Wynik z tytułu odsetek 5 657 577 5 007 433 1 353 390 1 185 724
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 215 790 2 190 960 530 055 518 804
Wynik z działalności operacyjnej 3 137 683 2 834 955 750 588 671 297
Zysk brutto 3 160 944 2 831 527 756 152 670 485
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 2 522 500 2 291 087 603 426 542 513
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 2 531 503 2 291 475 605 579 542 605
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,03 1,83 0,48 0,43
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,03 1,83 0,48 0,43
Dochody całkowite netto 2 785 438 1 996 730 666 325 472 811
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 65 173 498 829 15 591 118 119
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (9 487 254) (1 448 926) (2 269 515) (343 095)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 12 176 665 388 431 2 912 869 91 978
Przepływy pieniężne netto 2 754 584 (561 666) 658 944 (132 999)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31
Aktywa razem 244 446 958 199 231 110 58 543 158 48 039 909
Kapitał własny ogółem 27 002 263 25 154 325 6 466 833 6 065 375
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 27 009 954 25 152 816 6 468 675 6 065 012
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000 299 365 301 408
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,60 20,12 5,17 4,85
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,60 20,12 5,17 4,85
Współczynnik wypłacalności 12,72% 13,58% 12,72% 13,58%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 22 530 897 19 611 274 5 395 976 4 728 799
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 2 375 740 1 539 670 568 971 371 255
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) - 154 112 - 37 160
SKONSOLIDOWANE DANE PRZEKSZTAŁCONE 2013-09-30 2013-09-30
Aktywa razem 201 251 358 47 731 745
Kapitał własny ogółem 24 183 138 5 735 630
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 24 180 670 5 735 045
Kapitał zakładowy 1 250 000 296 468
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,35 4,59
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,35 4,59
Współczynnik wypłacalności 13,83% 13,83%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 20 272 336 4 808 087
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 1 525 762 361 872
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 38 075 9 030
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Wynik z tytułu odsetek 5 201 850 4 915 117 1 244 372 1 163 865
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 967 146 1 935 502 470 575 458 313
Wynik z działalności operacyjnej 3 058 067 2 776 549 731 542 657 467
Zysk brutto 3 058 067 2 776 549 731 542 657 467
Zysk netto 2 468 452 2 256 317 590 496 534 280
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,97 1,81 0,47 0,43
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,97 1,81 0,47 0,43
Dochody całkowite netto 2 794 159 1 964 704 668 411 465 228
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (3 213 944) 770 166 (768 831) 182 370
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (10 691 633) (1 140 631) (2 557 623) (270 093)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16 041 663 (43 656) 3 837 443 (10 337)
Przepływy pieniężne netto 2 136 086 (414 121) 510 989 (98 061)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31
Aktywa razem 226 009 183 196 279 932 54 127 454 47 328 302
Kapitał własny ogółem 26 967 901 25 111 242 6 458 604 6 054 987
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000 299 365 301 408
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,57 20,09 5,17 4,84
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,57 20,09 5,17 4,84
Współczynnik wypłacalności 13,69% 13,38% 13,69% 13,38%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 22 617 838 19 346 921 5 416 798 4 665 056
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 551 014 1 022 720 131 964 246 605
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) - 154 112 - 37 160
JEDNOSTKOWE DANE PRZEKSZTAŁCONE 2013-09-30 2013-09-30
Aktywa razem 198 314 302 47 035 150
Kapitał własny ogółem 24 089 521 5 713 427
Kapitał zakładowy 1 250 000 296 468
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,27 4,57
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,27 4,57
Współczynnik wypłacalności 13,46% 13,46%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 19 853 013 4 708 634
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 1 050 312 249 108
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 81 942 19 435
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów: - pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z dziewięciu miesięcy okresu zakończonego dnia 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku: 1 EUR = 4,1803 PLN i 1 EUR = 4,2231 PLN, - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs średni NBP na dzień 30 września 2014 roku: 1 EUR = 4,1755 PLN, na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1472 PLN oraz na dzień 30 września 2013 roku: 1 EUR = 4,2163 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport PKO BP3Q2014.pdf rozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2014 roku
Report_ PKO BP_3Q 2014 wersja angielska.pdf rozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2014 roku - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
ir@pkobp.pl www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)
d1nx7q9

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-04 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
2014-11-04 Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu
2014-11-04 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu
2014-11-04 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2014-11-04 Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu
2014-11-04 Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu
2014-11-04 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
2014-11-04 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nx7q9

Podziel się opinią

Share
d1nx7q9
d1nx7q9