Trwa ładowanie...
d16c84s

PKP CARGO S.A. - Informacja o zamierzonej zmianie treści statutu PKP CARGO S.A. (12/2014)

PKP CARGO S.A. - Informacja o zamierzonej zmianie treści statutu PKP CARGO S.A. (12/2014)

Share
d16c84s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamierzonej zmianie treści statutu PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 7 marca 2014 r. uchwały o przydziale 1.448.902 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oferowanych w ramach oferty publicznej przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego Spółki sporządzonego zgodnie z art. 39 w zw. z art. 7 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) w wykonaniu uchwały nr 60/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 października 2013 r. ("Uchwała"), Zarząd Spółki w dniu 11 marca 2014 r. na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
ze zm.) oraz § 1 ust. 2 Uchwały złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu treści § 6 ust. 1 statutu Spółki. W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z kwoty 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 1.448.902 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcji zwykłych imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy ogólna liczba akcji oraz głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosić będzie 44.786.917 (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy
dziewięćset siedemnaście). Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy, statut Spółki zostanie zmieniony w następujący sposób: Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; oraz 2) 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda." Nowe brzmienie §6 ust. 1 statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta
trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; b) 15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; c) 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda." Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r. poz. 259 z póź. zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16c84s

| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-11 Adam Purwin Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16c84s

Podziel się opinią

Share
d16c84s
d16c84s