Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

PKP CARGO S.A. - Informacja o zamierzonej zmianie treści statutu PKP CARGO S.A. (66/2014)

PKP CARGO S.A. - Informacja o zamierzonej zmianie treści statutu PKP CARGO S.A. (66/2014)
Share
d2e3b83

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamierzonej zmianie treści statutu PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż podjął decyzję o zamiarze dokonania zmian Statutu Spółki, w związku z czym w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia tj. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 grudnia 2014 r. umieszczono punkt dotyczący zmian Statutu Spółki. Pełną informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, porządku obrad oraz projekty uchwał Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 65/2014 w dniu 21 listopada 2014 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wystąpi do Rady Nadzorczej Emitenta z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej proponowanych zmian w Statucie Spółki. Emitent poniżej podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian: 1) w § 5 ust. 1 Statutu: a) w pkt 2 skreśla się lit. ?i?, ?j?, ?k?, ?l? oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: - litera ?m? na literę ?i?, - litera ?n? na literę ?j?, - litera ?o? na literę ?k?, - litera ?p? na literę ?l?,
b) w pkt 3 skreśla się lit. ?c? oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: - litera ?d? na literę ?c?, - litera ?e? na literę ?d?, - litera ?f? na literę ?e?, - litera ?g? na literę ?f?, - litera ?h? na literę ?g?, - litera ?i? na literę ?h?, - litera ?j? na literę ?i?, c) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e ? n, w następującym brzmieniu: ?e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD ? 58.14.Z, f) pozostała działalność wydawnicza PKD ? 58.19.Z, g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD ? 63.11.Z, h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD ? 70.21.Z, i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD ? 70.22.Z, j) badanie rynku i opinii publicznej PKD ? 73.20.Z, k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD ? 78.10.Z, l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD ? 78.30.Z, m) działalność usługowa związana z
administracyjną obsługą biura PKD ? 82.11.Z, n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD ? 82.30.Z,?, 2) w § 6 Statutu skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu ?6? na ustęp ?5?, 3) dotychczasowy § 7 Statutu w brzmieniu: ?§ 7 Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Zarządu.? otrzymuje brzmienie: ?§ 7 Kapitały zapasowy i rezerwowe 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. 2. Spółka
tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa. 3. Spółka może tworzyć inne fundusze.?. 4) dotychczasowy § 10 Statutu ust. 3 w brzmieniu: ?3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.?, otrzymuje brzmienie: ?3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.? 5) w § 13 Statutu: a) dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu: ?3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.?, otrzymuje brzmienie: ?3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności,
podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.? b) dotychczasowy ust. 6 w brzmieniu: ?6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 ? 7, są łącznie zwani ?Zgrupowaniem?. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad: 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu; 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia; 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której
mowa w pkt 2); 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu; 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.?, otrzymuje brzmienie: ?6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze, o których mowa w ust. 3. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 ? 6 są łącznie zwani ?Zgrupowaniem?. Głosy akcjonariuszy tworzących Zgrupowanie podlegają redukcji. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad: 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu; 2)
oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia; 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2); 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu; 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu?. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)
d2e3b83

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2014-11-21 Grzegorz Kiczmachowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83