Trwa ładowanie...
d2xsvs7
espi

PKP CARGO S.A. - Obroty i szacunek o wartości umowy znaczącej ze spółkami z grupy Jastrzębskiej S ...

PKP CARGO S.A. - Obroty i szacunek o wartości umowy znaczącej ze spółkami z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (64/2014)
Share
d2xsvs7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obroty i szacunek o wartości umowy znaczącej ze spółkami z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (?Spółka?) informuje, iż w związku z powzięciem przez Spółkę w dniu 12 listopada 2014 r. informacji o zawarciu dwóch aneksów do umów kolejowych przewozów towarowych ze spółkami z Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (?GK JSW?), łączna szacowana wartość przyszłych przychodów z umów zawartych bądź aneksowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Grupą Kapitałową PKP CARGO (?GK PKP CARGO?) oraz GK JSW, wraz z wartością obrotów handlowych zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy GK PKP CARGO oraz GK JSW osiągnęła kwotę około 340 mln zł. Wartość ta przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Umową o najwyższej wartości jest ?Umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług przewozowych? zawarta w dniu 4 czerwca 2003 r. pomiędzy Spółką a JSW Koks S.A., Polski Koks S.A. i JSW S.A. (?Klient?) (?Umowa?), której szacunkowa wartość w okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2017 wynosi około 136 mln zł. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę na rzecz
Klienta usług transportu kolejowego towarów. W Umowie zapisano następujące kary umowne: Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym Spółka stwierdzi wykonanie przewozów na poziomie niższym od poziomu zadeklarowanego, jest ona uprawniona do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% iloczynu niezleconej do przewozu masy oraz średniej stawki z Umowy. Opłata dodatkowa nie będzie naliczana w stosunku do masy, która nie została zlecona przez Klienta w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych uzasadnionych i niezależnych od Klienta przyczyn określonych w Umowie. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym Klient stwierdzi wykonanie przewozów na poziomie niższym od masy wskazanej w Umowie, jest on uprawniony do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% iloczynu masy, dla której nie nastąpiło wykonanie usługi przewozu oraz średniej stawki z Umowy. Opłata dodatkowa nie będzie naliczana w stosunku do masy, która nie została wykonana przez Spółkę w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych, uzasadnionych i
niezależnych od Spółki przyczyn określonych w Umowie. W przypadku gdy ww. opłaty dodatkowe nie pokryją poniesionej szkody, zarówno Spółka jak i Klient mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)
d2xsvs7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2014-11-12 Grzegorz Kiczmachowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xsvs7

Podziel się opinią

Share
d2xsvs7
d2xsvs7