Trwa ładowanie...
din1brz
din1brz
espi

PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
din1brz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej 3 168 880 3 517 774 758 051 832 984
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 281 759 16 922 67 402 4 007
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 285 571 2 825 68 313 669
Zysk netto 227 388 (4 780) 54 395 (1 132)
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 224 730 (4 943) 53 759 (1 171)
Średnia ważona liczba akcji (szt) 44 436 633 43 338 004 44 436 633 43 338 004
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 792 213 43 501 143 44 792 213 43 501 143
Zysk na akcję 5,08 (0,11) 1,22 (0,03)
Zysk rozwodniony na akcję 5,04 (0,11) 1,21 (0,03)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 359 101 459 754 85 903 108 866
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (102 204) (224 588) (24 449) (53 181)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (171 259) (166 779) (40 968) (39 492)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 85 638 68 387 20 486 16 194
Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31 Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31
Aktywa trwałe 4 122 136 4 049 895 987 220 976 537
Aktywa obrotowe 1 365 008 1 676 161 326 909 404 167
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 17 560 4 206 4 234
Kapitał zakładowy 2 239 346 2 166 901 536 306 522 497
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 531 710 3 446 517 845 817 831 047
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 63 130 62 377 15 119 15 041
Zobowiązania długoterminowe 1 049 390 1 166 736 251 321 281 331
Zobowiązania krótkoterminowe 860 474 1 067 986 206 077 257 520
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody z działalności operacyjnej 2 853 208 3 133 153 682 537 741 908
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 233 024 11 683 55 743 2 767
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 258 635 10 259 61 870 2 429
Zysk netto z działalności kontynuowanej 209 534 5 489 50 124 1 300
Całkowite dochody 209 534 5 489 50 124 1 300
Średnia ważona liczka akcji (szt.) 44 436 633 43 338 004 44 436 633 43 338 004
Średnia ważona liczka akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 792 213 43 501 143 44 792 213 43 501 143
Zysk na akcję 4,72 0,13 1,13 0,03
Zysk rozwodniony na akcję 4,68 0,13 1,12 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 619 415 189 70 239 98 314
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (74 588) (189 565) (17 843) (44 888)
Przepływy pieniężne netto z\ działalności finansowej (147 359) (140 722) (35 251) (33 322)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 71 672 84 902 17 145 20 104
Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31 Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31
Aktywa trwałe 4 016 740 3 905 419 961 978 941 700
Aktywa obrotowe 1 139 361 1 466 645 272 868 353 647
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 22 607 4 206 5 451
Kapitał zakładowy 2 239 346 2 166 901 536 306 522 497
Kapitał własny 3 432 963 3 362 966 822 168 810 900
Zobowiązania długoterminowe 931 713 1 032 724 223 138 249 017
Zobowiązania krótkoterminowe 808 985 998 981 193 746 240 881
W okresach objętych kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2014 - 4,1755 PLN/EUR, 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2014 - 4,1803 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2013 - 4,2231 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2014.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 67 +48 22 474 29 53
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)
din1brz

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Adam Purwin Prezes Zarządu
2014-11-13 Jacek Neska Członek Zarządu
2014-11-13 Łukasz Hadyś Członek Zarządu
2014-11-13 Wojciech Derda Członek Zarządu
2014-11-13 Dariusz Browarek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

din1brz

Podziel się opinią

Share
din1brz
din1brz