Trwa ładowanie...
d17ma49
espi

PKP CARGO S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (38/2014)

PKP CARGO S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (38/2014)
Share
d17ma49

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. (?Akcjonariusz?, ?PKP S.A.?), złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) (?Ustawa?), w którym Akcjonariusz zawiadamia, iż w wyniku dokonania w dniu 18 czerwca 2014 r. transakcji pakietowych zawartych w rezultacie przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated bookbuilding) (?Transakcja?), udział PKP S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z poziomu 50,04% do poziomu 33,01%. Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał 22.411.844 (dwadzieścia dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) akcje Spółki, co stanowiło 50,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 22.411.844 (dwudziestu dwóch
milionów czterystu jedenastu tysięcy ośmiuset czterdziestu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu (?WZ?), stanowiących 50,04% ogółu głosów na WZ. Po Transakcji PKP S.A. posiada 14.784.194 (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowi 33,01% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 14.784.194 (czternastu milionów siedmiuset osiemdziesięciu czterech tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) głosów na WZ, co stanowi 33,01% ogólnej liczby głosów. W piśmie zaznaczono, iż podmioty zależne Akcjonariusza nie posiadają akcji Spółki, oraz że Akcjonariusz nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382). | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)
d17ma49

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2014-06-24 Grzegorz Kiczmachowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17ma49

Podziel się opinią

Share
d17ma49
d17ma49