Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

PLASTBOX - Zbycie pakietu akcji - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów ...

PLASTBOX - Zbycie pakietu akcji - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów (129/2013)
Share
d2ynn8y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 129 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie pakietu akcji - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka) informuje, że w dniu 25.07.2013 r. otrzymał pismo od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), która działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowała o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,999% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Wszyscy Klienci PPIM (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM) w wyniku sprzedaży akcji PTS "PLAST-BOX" SA w dniu 17 lipca 2013 roku, są posiadaczami 2.202.587 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 2.202.587 głosów na WZ. Akcje stanowią 4,999% w kapitale zakładowym PTS
"PLAST-BOX" SA i 4,999% w ogólnej liczbie głosów na WZ. Przed wskazaną transakcją sprzedaży Klienci PPIM posiadali 2.204.611 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 2.204.611 głosów na WZ i stanowiących 5,003% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,003% ogólnej liczby głosów na WZ. Wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, PPIM zawiadomił, że akcjonariuszem posiadającym wskazaną wyżej liczbę głosów na WZ Spółki PTS "PLAST-BOX" SA jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y