Trwa ładowanie...
dv9g2ff

POCZTYLION OFE półroczna struktura aktywów grudzień 2010

...

Share
dv9g2ff

11.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2010 r.

Data wyceny: 31/12/2010

Kategoria lokaty Wartość Udział
w
wartości
aktywów
(%)

 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2437140631,24 57,08 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 222637800,00 5,21 SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 210573378,12 4,93 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 198639300,00 4,65 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 196220000,00 4,60 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 192492300,00 4,51 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 180576110,40 4,23 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 133744500,00 3,13 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 125874000,00 2,95 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 122515380,00 2,87 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 103373685,00 2,42 SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012 88331896,80 2,07 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 80995723,20 1,90 SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 73640000,00 1,72 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60835200,00 1,42 SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 57058650,00 1,34 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 52313000,00 1,23 SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 50587500,00 1,18 SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 49182000,00 1,15 SKARB PANSTWA - BS170811 - 17/08/2011 48787621,05 1,14
 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 4619880,00 0,11 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 54050000,00 1,27 wartościowe, w walucie polskiej DB Polska S.A. 3/01/2011 54050000,00 1,27
 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1669369696,35 39,10 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP S.A. 154513409,28 3,62 Bank PeKaO S.A. 140729449,55 3,30 KGHM S.A. 122242289,91 2,86 PKN Orlen S.A. 108869667,80 2,55 PGE S.A. 98911606,80 2,32 PZU S.A. 92297199,34 2,16 Bogdanka S.A. 50513652,00 1,18
 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,00 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 7. Akcje NFI 7336984,20 0,17
 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 17928053,58 0,42 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00 0,00 fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00 inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
 11. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
 12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
 13. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00 inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
 14. Obligacje i inne dłużne papiery 50428905,00 1,18 wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50428905,00 1,18
 15. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
 16. Listy zastawne 0,00 0,00
 17. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 18. Środki pieniężne 28555754,38 0,67
 19. Należności i inne 586296,35 0,00

kom abs

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff