Trwa ładowanie...
d2p1v58

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (4/2011)

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (4/2011)

Share
d2p1v58

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 r. Z. Ch. "Police" S.A. (Kupujący / Emitent) zawarły z JSC "Belarusian Potash Company" (Sprzedający) umowę na zakup soli potasowej (Umowa). Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31.03.2011r. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 76 090 tys. zł. Dostawy z tytułu Umowy będą realizowane w partiach ok. 3000 ton +/-10% każda w opcji Sprzedającego, od stycznia do 31 marca 2011 r. z portów na Bałtyku.Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro.Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. (na dzień 30.09.2010 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 511.739 tys. zł).Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Jacek Głowacki p.o. Prezesa Zarządu
2011-01-11 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

Podziel się opinią

Share
d2p1v58
d2p1v58