Trwa ładowanie...
d1iy225

Polimex ma aneks do umowy restrukturyzacyjnej, wyemituje obligacje dla ARP

Warszawa, 31.07.2014 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł z wierzycielami finansowymi, tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK i Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 120 mln zł aneks wdrażający warunki wstępnego porozumienia w sprawie warunków III etapu restrukturyzacji finansowej, podała spółka. Na mocy aneksu Polimex wyemituje m. in. obligacje o wartości 140 mln dla Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), a środki zostaną przeznaczone na stworzenie 2 spółek zależnych.
Share
d1iy225

Kluczowe warunki zmian do umowy ZOZF określone w aneksie związane z III etapem restrukturyzacji spółki zakładają, że spółka kontynuować będzie proces restrukturyzacji operacyjnej i finansowej w drodze dalszej reorganizacji grupy kapitałowej oraz optymalizacji kosztów działalności grupy.

"W szczególności w strukturze grupy kapitałowej zostaną wydzielone dwie główne spółki zależne od spółki, które będą prowadzić działalność w następujących zakresach: (i) Energetyka oraz (ii) Petrochemia (łącznie 'spółki segmentowe'); oraz kontynuacji procesu sprzedaży składników majątkowych, które nie są niezbędne do dalszego prowadzenia podstawowej działalności spółki, przy czym spółka będzie zobowiązana pozyskać z tego tytułu łączną kwotę 473 mln zł w terminie do 31 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo spółka nie później niż do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzi emisję obligacji na łączną kwotę 140 mln zł skierowanej do ARP lub innych podmiotów, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki pozwalające na uzyskanie przez ARP do 33% głosów na walnym zgromadzeniu z uwzględnieniem rozwodnienia wynikającego z przeprowadzenia konwersji.

d1iy225

"Obligacje zamienne podlegać będą zamianie na akcje spółki po cenie emisyjnej równej 4 gr. Obligacje będą posiadały 5 letni termin zapadalności (...) Płatność odsetek od obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji. Celem emisji Obligacji będzie opłacenie kapitału spółek segmentowych w celu finansowania ich początkowego kapitału obrotowego oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki" - czytamy dalej.

Polimex podał także, że wierzyciele zobowiązali się do skonwertowania na kapitał zakładowy spółki przysługujących im wierzytelności wobec spółki w łącznej kwocie co najmniej 470 mln zł. W celu realizacji Konwersji, spółka dokona nowych emisji akcji po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję emitowaną w ramach konwersji.

"Umowa na podstawie której banki udzieliły spółce finansowania w ramach nowej linii gwarancyjnej zostanie zmieniona w ten sposób, że limit nowej linii gwarancyjnej udostępniany przez banki zostanie ustalony na kwotę 60 mln zł, przy czym w finansowaniu nowego limitu nie będzie uczestniczył Bank Millennium. Do wykorzystania nowego limitu uprawnione będą wyłącznie spółki segmentowe" - zdecydowano.

Poprzez podpisanie aneksu wierzyciele zrzekli się bezwarunkowo i bezterminowo wszelkich uprawnień wynikających naruszeń umowy ZOZF, które wystąpiły do daty 23 czerwca 2014 r., podsumował Polimex.

d1iy225

Pod koniec czerwca Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie, określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej spółki - tzw. term sheet, a także podpisał z organizacjami związkowymi nowy zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) i porozumienie kończące spór zbiorowy.

Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną aktywa niezwiązane z podstawową działalnością.

Na koniec marca zobowiązania Polimeksu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 868,7 mln zł.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

(ISBnews)

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225