Trwa ładowanie...
d42h04c

POLIMEX-MOSTOSTAL - Raport roczny R 2013

POLIMEX-MOSTOSTAL - Raport roczny R 2013

Share
d42h04c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 1 682 451 3 138 990 399 537 752 106
Zysk / strata operacyjna z działalności operacyjnej -152 494 -834 066 -36 213 -199 843
Zysk / strata brutto -160 767 -1 209 789 -38 178 -289 867
Zysk / strata netto -161 600 -1 122 247 -38 376 -268 892
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -209 593 -366 215 -49 773 -87 746
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 192 998 85 676 45 832 20 528
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 173 790 266 180 41 270 63 777
Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 157 195 -14 359 37 330 -3 440
Aktywa, razem 2 291 641 2 656 976 552 575 649 913
Zobowiązania długoterminowe 270 551 1 098 620 65 237 268 730
Zobowiązania krótkoterminowe 2 020 164 1 544 417 487 115 377 774
Kapitał własny 926 13 939 223 3 410
Kapitał podstawowy 58 695 20 846 14 153 5 099
Liczba akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy 1 467 368 290 521 154 076 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku na akcję 1 346 765 765 521 154 076 - -
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy -0,12 -2,15 -0,03 -0,52
Łączna liczba akcji zarejestrowanych po dniu bilansowym 1 467 368 290 1 333 974 588 - -
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy po dniu bilansowym -0,12 -0,84 -0,03 -0,20
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe 273 165 435 1 177 747 103 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku rozwodnionego na akcję 1 619 931 200 1 648 901 179 - -
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy -0,10 -0,66 -0,02 -0,16
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe po dniu bilansowym 273 165 435 364 926 591 - -
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy po dniu bilansowym -0,10 -0,66 -0,02 -0,16
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą zarejestrowaną na dzień bilansowy (w zł/ EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą na dzień bilansowy (w zł/ EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1472 (dla danych koniec roku 2013) oraz 4,0882 (dla danych na koniec roku 2012), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2110 (dla danych za rok 2013) oraz 4,1736 (dla danych za rok 2012), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe PxM2013PL.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013
List Prezesa Zarzadu2013PL.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
Oswiadczenie Zarzadu - podmiot uprawniony do badania2013PL.pdf Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania
Oswiadczenie Zarzadu - rzetelnosc sprawozdan finansowych2013PL.pdf Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych
SprawozdanieZarzaduPXM2013PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Opinia i raport z badania PxMjsfPL.pdf Opinia z badania i raport z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Gregor Sobisch Prezes Zarządu
2014-03-21 Joanna Makowiecka Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Kaczorek Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c