Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

POLNORD - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)

POLNORD - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?) informuje, iż w 2015 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: 1) Jednostkowy raport roczny za 2014 r. (R) ? 23.03.2015 r. 2) Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. (RS) ? 23.03.2015 r. 3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za: I kwartał 2015 r. ? 15.05.2015 r. III kwartał 2015 r. ? 16.11.2015 r. 4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. (PSr) ? 31.08.2015 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?), Polnord informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała
odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Spółka, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, “Company”) informs that in 2015 will publish periodic reports on the following dates: 1) Single annual report for 2014 (R) – 23.03.2015 2) Consolidated annual report for 2014 (RS) – 23.03.2015 3) Consolidated quarterly reports (QSr) for: QI 2015 – 15.05.2015, QIII 2015 – 16.11.2015 4) Consolidated semi-annual report for the first half of 2015 (PSr) – 31.08.2015. In accordance with § 83, section 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent the information required by the law of a non-member state (“Regulation”), Polnord informs that the consolidated quarterly reports and the consolidated semi-annual report will include the quarterly financial information and the condensed semi-annual financial statement, respectively. Therefore, the Company will not publish separate individual quarterly reports and a separate individual semi-annual
report. The Company, pursuant to §102, section 1 of the Regulation, will not publish the consolidated quarterly report for the fourth quarter of 2014, and pursuant to §101, section 2 of the Regulation, will not publish the consolidated quarterly report for the second quarter of 2015. Legal basis: In accordance with §103 section 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent the information required by the law of a non-member state. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-01-20 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r