Trwa ładowanie...
d2iufmc

POLSAT OFE półroczna struktura aktywów

...

Share
d2iufmc

11.01. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2010 r.

Kategoria lokat Wartość kategorii Procentowa część wartości aktywów 1 Obligacje, bony i inne papiery 1 199 427 274,43 58,36% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DZ1111 60 837 805,08 2,96% WZ0118 88 399 520,00 4,30% WZ0121 49 182 000,00 2,39% WZ0911 60 685 200,00 2,95% DS1013 50 616 000,00 2,46% DS1015 47 121 300,00 2,29% DS1017 64 164 100,00 3,12% DS1019 49 055 000,00 2,39% IZ0816 36 494 010,00 1,78% PS0412 52 908 930,00 2,57% PS0413 55 451 780,00 2,70% PS0414 42 407 200,00 2,06% PS0511 41 089 200,00 2,00% WS0922 44 581 500,00 2,17% OK0112 71 820 000,00 3,49% OK0113 40 882 500,00 1,99% OK0711 58 722 000,00 2,86% OK0712 60 606 000,00 2,95% OK1012 58 912 000,00 2,87% 2 Obligacje i inne dłużne papiery 1 832 186,88 0,09% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i
bankowe 19 457 366,88 0,95% papiery wartościowe w walucie polskiej 3a Depozyty bankowe i bankowe 0 0,00% papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4 Akcje spółek notowanych na 809 956 504,16 39,41% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland S. A. 78 792 666,66 3,83% ATM S. A. 38 081 383,25 1,85% Elektrobudowa S.A. 21 819 958,20 1,06% Grupa Kęty S. A. 34 388 916,96 1,67% KOELNER S. A. 25 065 655,40 1,22% Kruszwica S. A. 31 071 156,75 1,51% Millennium Bank S.A. 28 738 500,00 1,40% Multimedia Polska S. A. 32 759 424,35 1,59% Bank PEKAO S. A. 26 691 800,00 1,30% Polska Grupa Energetyczna S. A. 24 536 425,35 1,19% Polski Koncern Naftowy S.A. 70 011 839,50 3,41% Powszechna Kasa Oszczędności 27 327
113,52 1,33% Bank Polski S. A. PZU S. A. 31 687 714,06 1,54% Mondi Świecie S. A. 56 243 095,02 2,74% SYNTHOS S. A. 23 427 086,76 1,14% 5 Akcje spółek notowanych na 0 0,00% regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 0 0,00% inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00% emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 8 Jednostki uczestnictwa zbywane 0 0,00% przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne dłużne papiery 5 774 139,78 0,28% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 10 Inne niż zdematerializowane 0 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o 0 0,00% których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11 Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12 Inne niż zdematerializowane 0 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone
w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13 Obligacje i inne dłużne papiery 3 016 525,36 0,15% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne 0 0,00% 13c Kwity depozytowe, w rozumieniu 0 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14 Inne lokaty, które może, w 0 0,00% drodze rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15 Środki pieniężne 15 590 952,06 0,76% 16 Należności 0 0,00%

kom mra

d2iufmc

Podziel się opinią

Share
d2iufmc
d2iufmc