Trwa ładowanie...
d1ojejr

POLSAT OFE roczna struktura aktywów - korekta

...
Share
d1ojejr

25.02. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Roczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2009 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentowa kategorii część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery 1025103221,15 60,57% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom BS070710- 07/07/2010 Skarb Państwa 9779983,03 0,58% BS110810- 11/08/2010 Skarb Państwa 9752901,79 0,58% BS250810- 25/08/2010 Skarb Państwa 9734761,84 0,58% BS010910- 01/09/2010 Skarb Państwa 9726927,80 0,57% BS150910- 15/09/2010 Skarb Państwa 9701104,10 0,57% BS120510- 12/05/2010 Skarb Państwa 11791742,22 0,70% BS260510- 26/05/2010 Skarb Państwa 9810611,38 0,58% BS300610- 30/06/2010 Skarb Państwa 9785897,88 0,58% DZ1111 - 24/11/2011 Skarb Państwa 60439328,01 3,57% WZ0118 - 25/01/2018 Skarb Państwa 86038480,00 5,08% WZ0911 - 24/09/2011 Skarb Państwa 50292500,00 2,97% DS1013 - 24/10/2013 Skarb Państwa 54643600,00 3,23% DS1015 - 24/10/2015 Skarb Państwa 52302540,00 3,09% DS1017 - 25/10/2017 Skarb Państwa 78485480,00 4,64% DS1019 - 25/10/2019 Skarb Państwa 62289500,00
3,68% DS1110 - 24/11/2010 Skarb Państwa 30671400,00 1,81% IZ0816- 24/08/2016 Skarb Państwa 11023669,10 0,65% PS0310 - 24/03/2010 Skarb Państwa 31698524,00 1,87% PS0412 - 25/04/2012 Skarb Państwa 52439730,00 3,10% PS0413 - 25/04/2013 Skarb Państwa 54847580,00 3,24% PS0414- 25/04/2014 Skarb Państwa 46880100,00 2,77% PS0415- 25/04/2015 Skarb Państwa 8163760,00 0,48% PS0511 - 24/05/2011 Skarb Państwa 30669900,00 1,81% WS0429 - 24/04/2029 Skarb Państwa 9824800,00 0,58% WS0437 - 25/04/2037 Skarb Państwa 5153100,00 0,31% WS0922 - 23/09/2022 Skarb Państwa 46545600,00 2,75% OK0112- 25/01/2012 Skarb Państwa 42525600,00 2,51% OK0710 - 25/07/2010 Skarb Państwa 42066900,00 2,49% OK0711 - 25/07/2011 Skarb Państwa 48417200,00 2,86% OK0712- 25/07/2012 Skarb Państwa 39600000,00 2,34% 2. Obligacje i inne dłużne papiery 1834869,24 0,11% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
Obligacja PKP - 06/02/2011 1834869,24 0,11% 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 22065778,21 1,30% wartościowe w walucie polskiej Depozyt w BRE Bank S.A. - 04/01/2010, 19020000,00 1,12% oprocentowanie 3.8% Depozyt w BRE Bank S.A. - 04/01/2010, 2516,59 0,00% oprocentowanie 1.6% Certyfikat Depozytowy GETIN BANK - 3043261,62 0,18% 06/04/2010 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 621687379,51 36,73% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ABM SOLID Spółka Akcyjna 685948,71 0,04% AB Spółka Akcyjna 431382,10 0,03% Ambra Spółka Akcyjna 2999734,29 0,18% Amica Wronki Spółka Akcyjna 3678215,04 0,22% Asseco Poland Spółka Akcyjna 79967240,86
4,73% ATM Spółka Akcyjna 34054249,46 2,01% BANKIER.PL Spółka Akcyjna 585711,76 0,03% Barlinek Spółka Akcyjna 8286056,76 0,49% Bioton Spółka Akcyjna 5635000,00 0,33% Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka 4858777,00 0,29% Akcyjna ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 3004154,46 0,18% BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna 83486,06 0,00% Cersanit Spółka Akcyjna 8803776,80 0,52% Cinema City International N.V. 1284660,00 0,08% Comarch Spółka Akcyjna 7125750,00 0,42% Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna 6557975,52 0,39% Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka 549368,32 0,03% Akcyjna Elektrobudowa Spółka Akcyjna 21400025,20 1,27% Farmacol Spółka Akcyjna 4907196,10 0,29% GETIN Holding Spółka Akcyjna 2088706,25 0,12% GINO ROSSI Spółka Akcyjna 260679,70 0,02% Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna 920128,80 0,05% Hardex Spółka Akcyjna 1300994,80 0,08% HTL-STREFA Spółka Akcyjna 714968,28 0,04% Hyperion Spółka Akcyjna 4022865,00 0,24% Inter Cars Spółka Akcyjna 2217064,77 0,13% Grupa Kęty Spółka Akcyjna 27766062,37 1,64% Koelner Spółka Akcyjna
15437051,91 0,91% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 4444934,70 0,26% KOGENERACJA Spółka Akcyjna Kredyt Bank Spółka Akcyjna 1436400,00 0,08% Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Spółka 20148679,20 1,19% Akcyjna Lena Lighting Spółka Akcyjna 58691,16 0,00% Grupa LOTOS Spółka Akcyjna 6401012,72 0,38% Makarony Polskie Spółka Akcyjna 2525088,75 0,15% MCI Management Spółka Akcyjna 1665923,55 0,10% Bank Millennium Spółka Akcyjna 20912150,40 1,24% Mispol Spółka Akcyjna 1537822,02 0,09% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 18802677,02 1,11% Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna 1250895,00 0,07% Optopol Technology Spółka Akcyjna 3325470,50 0,20% PBG Spółka Akcyjna 1791266,12 0,11% PEKAES Spółka Akcyjna 3534743,40 0,21% Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 17372520,00 1,03% Polish Energy Partners Spółka Akcyjna 9669129,63 0,57% Polska Grupa Energetyczna Spółka 15277884,60 0,90% Akcyjna Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka 5284946,43 0,31% Akcyjna Polskie Górnictwo Naftowe i 11512280,76 0,68% Gazownictwo Spółka Akcyjna Polski Koncern
Naftowy ORLEN Spółka 74927017,54 4,43% Akcyjna Powszechna Kasa Oszczędności Bank 19320705,95 1,14% Polski Spółka Akcyjna Pol-Aqua Spółka Akcyjna 1586367,16 0,09% POLIMEX - MOSTOSTAL Siedlce Spółka 1373058,72 0,08% Akcyjna Projprzem Spółka Akcyjna 368256,06 0,02% Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna 11663770,98 0,69% Relpol Spółka Akcyjna 20000,00 0,00% RUCH Spółka Akcyjna 9814926,52 0,58% SECO/WARWICK Spółka Akcyjna 7927046,75 0,47% Seko Spółka Akcyjna 3861000,00 0,23% Sfinks Polska Spółka Akcyjna 9512326,20 0,56% Stalprofil Spółka Akcyjna 1555667,96 0,09% Mondi Świecie Spółka Akcyjna 27914880,22 1,65% Sygnity Spółka Akcyjna 5786640,40 0,34% Synthos Spółka Akcyjna 21755565,68 1,29% Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 15057500,00 0,89% Trakcja Polska Spółka Akcyjna 2096697,75 0,12% Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 10566205,34 0,62% Spółka Akcyjna 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Prawa Poboru Polski Koncern Mięsny 0 0,00% DUDA Spółka Akcyjna Prawa Poboru Sfinks Polska Spółka 0 0,00% Akcyjna Prawa Poboru MCI Management Spółka 0 0,00% Akcyjna 6. Akcje narodowych funduszy 0 0,00% inwestycyjnych 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery 5850021,45 0,35% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Obligacja miasta Rybnik - 30/12/2013 791271,45
0,05% Obligacja Miasta Stołecznego Warszawa- 5058750,00 0,30% 25/10/2019 10. Inne niż zdematerializowane obligacje 0 0,00% i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o których mowa 0 0,00% w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11. Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje 0 0,00% i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery 3016407,77 0,18% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Obligacje Echo - 25/05/2013 1509024,60 0,09% Obligacje Echo -25/05/2011 1507383,17 0,09% 13a Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne 0 0,00%

13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy 0 0,00% z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14. Inne lokaty, które może, w drodze 0 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15. Środki pieniężne 12837483,16 0,76% 16. Należności 9220,58 0,00%

kom mra

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr