Trwa ładowanie...
diwcrpc
diwcrpc
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca ze spółką Denning (26/2014)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca ze spółką Denning (26/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
diwcrpc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ze spółką Denning | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014 r. Emitent zawarł z Denning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna umowę sprzedaży praw do znaków towarowych. Na podstawie umowy Emitent nabył od Denning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna wszelkie prawa do, chronionych prawem ochronnym, słowno-graficznych znaków towarowych ?Ś?, ?p?, graficznego znaku towarowego ?G? oraz wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu stanowiącego słowny znak towarowy ?FUGO ODLEW? za łączną kwotę 87.351.000,00 zł, netto, która będzie płatna w terminie do dnia 25.02.2015 r. Nabycie przez Emitenta znaków towarowych jest elementem strategii mającej na celu wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania w ramach Grupy Kapitałowej aktywami niematerialnymi, w tym w szczególności poszczególnymi markami i znakami towarowymi. Zdaniem Emitenta pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjału marek i znaków towarowych poprzez
podejmowanie skoordynowanych działań marketingowych i zwiększanie ich rozpoznawalności na rynku, a dzięki temu uzyskanie wzmocnienia wizerunkowego poszczególnych spółek jako podmiotów wchodzących w skład grupy przemysłowej będącej dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie odlewów i odkuwek. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.09.2014 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 41
(ulica) (numer)
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
(telefon) (fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
(e-mail) (www)
7712374309 590722383
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

diwcrpc

Podziel się opinią

Share
diwcrpc
diwcrpc