Trwa ładowanie...
d2bpsyl
d2bpsyl
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowy znaczące ze spółkami zależnymi (27/2014)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowy znaczące ze spółkami zależnymi (27/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2bpsyl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowy znaczące ze spółkami zależnymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014 r. Emitent zawarł ze spółkami zależnymi Odlewnią Żeliwa Śrem S.A., Piomą-Odlewnią Sp. z o.o. oraz Kuźnią Glinik Sp. z o.o. umowy licencyjne, na podstawie których udzielił tym spółkom prawa do używania znaków towarowych. ? Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. uzyskała na podstawie umowy licencyjnej prawo do używania słowno-graficznego znaku towarowego ?Ś? oraz słowno-graficznego znaku towarowego ?pgo?. Wartość netto umowy w okresie najbliższych pięciu lat, wyliczona na podstawie opłaty licencyjnej w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy, wyniesie 11.984.847,00 zł, ? Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. uzyskała na podstawie umowy licencyjnej prawo do używania słowno-graficznego znaku towarowego ?p?, słowno-graficznego znaku towarowego ?pgo? oraz słownego znaku towarowego ?FUGO ODLEW?. Wartość netto umowy w okresie najbliższych pięciu lat, wyliczona na podstawie opłaty licencyjnej w wysokości obowiązującej w dniu
podpisania umowy, wyniesie 6.420.647,40 zł, ? Kuźnia Glinik Sp. z o.o. uzyskała na podstawie umowy licencyjnej prawo do używania graficznego znaku towarowego ?G? oraz słowno-graficznego znaku towarowego ?pgo?. Wartość netto umowy w okresie najbliższych pięciu lat, wyliczona na podstawie opłaty licencyjnej w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy, wyniesie 6.664.909,80 zł. Umowy licencyjne uprawniają licencjobiorców do używania znaków towarowych we wszelkich formach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności do oznaczania towarów i ich opakowań, umieszczania na dokumentach handlowych, w celach reklamowych, w połączeniu z firmami (nazwami) spółek. Emitentowi jako licencjodawcy przysługuje prawo kontroli jakości produkowanych przez licencjobiorców wyrobów, które mają być oznaczane znakami towarowymi określonymi w umowach. Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony. Emitent zobowiązał się do nieudzielania dalszych licencji. Zapłata opłat licencyjnych będzie następowała w okresach
miesięcznych. Strony ustaliły, że wysokość opłaty licencyjnej będzie aktualizowana w każdym roku obowiązywania umowy. Podstawę do ustalenia wysokości opłaty licencyjnej na kolejne roczne okresy stanowić będzie wartości rocznych przychodów netto poszczególnych spółek i określonych w umowach stałych współczynników dla poszczególnych znaków. Łączna wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.09.2014 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 41
(ulica) (numer)
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
(telefon) (fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
(e-mail) (www)
7712374309 590722383
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bpsyl

Podziel się opinią

Share
d2bpsyl
d2bpsyl