Trwa ładowanie...
d1z9nq3
d1z9nq3
espi

POZBUD T&R S.A. - rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Pozbud T&R w wyniku...

POZBUD T&R S.A. - rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Pozbud T&R w wyniku emisji akcji serii F oraz zmiany § 3 Statutu Spółki (59/2013)
Share
d1z9nq3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (telefon) | | | | (fax) | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | biuro@midasnfi.pl | | | Raport bieżący nr | www.midasnfi.pl | | 59 | | | | | |
| / | 2013 | | | | | (e-mail) | | | | | | | | | |
| | | | (www) | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| 2013-10-24 | | | | | | 525-10-06-698 | | | | | 010974600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (NIP) | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | (REGON) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | |
| | rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Pozbud T&R w wyniku emisji akcji serii F oraz zmiany § 3 Statutu Spółki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości, iż w dniu 24 października 2013 roku uzyskał informację o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 24 października 2014 roku Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.948.384,00 zł poprzez emisję 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda (Postanowienie Sądu z dnia 23.10.2013 r., sygnatura akt PO.VIII Ns-Rej. KRS/026738/13/328). Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.326.229,00 zł i dzieli się na: a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000, b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 34085000, c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000, d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345, e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000, f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 29.220.229 głosów. Ponadto na mocy przedmiotowego postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 października 2013 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000284164) dokonano rejestracji zmiany § 3 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.326.229,00 zł ( dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy
dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na: a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000, b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 34085000, c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000, d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345, e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000, f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384. 2. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. 3. (uchylony). 4. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela. . Aktualna jednolita treść Statutu Spółki, uwzględniająca zarejestrowaną zmianę, została zawarta w załączniku
do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowska 10A
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
7772668150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z9nq3

Podziel się opinią

Share
d1z9nq3
d1z9nq3