Trwa ładowanie...
d1dtjdd
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii D (38/2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii D (38/2013)

Share
d1dtjdd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w związku z emisją obligacji serii D (o czym informowano w raporcie nr 30/2013), Emitent w dniu 22 lutego 2013r. uzyskał potwierdzenie zawarcia z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("BDM" lub "Administrator Zastawu") umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności ("Umowa Zastawu") oraz umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu ("Umowa w sprawie Administratora Zastawu"). Umowa w sprawie Administratora Zastawu i Umowa Zastawu zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, w liczbie nie większej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) ("Obligacje"). Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D,
ustalenia warunków emisji Obligacji serii D, dematerializacji Obligacji serii D oraz wprowadzenia Obligacji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 18 lutego 2013r. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Na mocy Umowy w sprawie Administratora Zastawu BDM został ustanowiony Administratorem Zastawu, który będzie upoważniony do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika w związku z zastawem rejestrowym ustanowionym na mocy Umowy Zastawu. Na mocy Umowy Zastawu Emitent ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu zawierane z klientami (Faktorantami) oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 19.500.000,- zł (dziewiętnaście milionów
pięćset tysięcy złotych) ("Najwyższa Suma Zabezpieczenia"). Do Zbioru wchodzą Wierzytelności spełniające warunki określone w Umowie Zastawu. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu zastawu do rejestru zastawów. Wartość zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać łącznie zobowiązania z Obligacji serii B i D, wskazana w księgach Emitenta, wynosi aktualnie 46.686 942,36 zł. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 19.500.000,00 zł. Obie umowy przewidują, jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań Emitenta, wystawienie przez Emitenta oraz spółkę Pragma Inkaso S.A. weksli własnych in blanco z klauzulą "nie na zlecenie" na remitenta ? Administratora Zastawu. Deklaracje wekslowe przewidują, że weksle mogą być wypełniony na sumę nie większą niż 19.500.000 zł. Emitent wskazuje, że za kryterium uznania za znaczącą umowę zastawu Emitent przyjął wartość Zbioru Wierzytelności objętą Umową
Zastawu, który przewyższa poziom 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-02-22 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

Podziel się opinią

Share
d1dtjdd
d1dtjdd