Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m
espi

PRAGMA INKASO S.A. - PRAGMA INKASO S.A. - stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia ze ...

PRAGMA INKASO S.A. - PRAGMA INKASO S.A. - stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o. (3/2015)
Share
d6bm21m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. - stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) Emitent przekazuje pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o. Zarząd Pragma Inkaso S.A. przeprowadza działania mające na celu połączenie spółek Pragma Inkaso S.A. (?Spółka Przejmująca?) z Brynowska 72 Sp. z o.o. (?Spółka Przejmowana?). Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 18 grudnia 2014 r. przez Zarządy łączących się spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta (http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/wza/), na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (http://brynowska72.pl/) oraz w formie raportu bieżącego nr 49/2014. Brynowska 72 Sp. z o.o. jest spółką zależną Emitenta, w której Pragma Inkaso S.A. posiada 100% udziałów i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Planowane połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Pragma Inkaso oraz
obniżenie kosztów i dalszą poprawę efektywności grupy. Działalność obu łączących się spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach przez Spółkę Przejmującą. Połączenie spółek umożliwi lepszy i bardziej efektywny sposób wykorzystania potencjału firm. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Pragma Inkaso S.A. Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, tj.: a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, c) bez określenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmującej na akcje Spółki Przejmowanej i zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, d) bez określania dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej; e) bez poddawania
planu połączenia badaniu przez biegłego. Mając powyższe na względzie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 19 stycznia 2015 roku podjęcie aprobującej uchwały w sprawie połączenia Pragma Inkaso S.A. z Brynowska 72 Sp. z o.o. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse- Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m