Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

PRÓCHNIK - RB 40/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (40/2014)

PRÓCHNIK - RB 40/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (40/2014)
Share
ds5tt4a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 40/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Próchnik S.A. (?Spółka?) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 21-22 w zw. z §27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuję, że w dniu 25 listopada 2014 r: Black Lion Fund S.A. działając na podstawie §17 ust. 3 Statutu Spółki, jako wymieniony w tym postanowieniu Statutu akcjonariusz Spółki posiadający bezpośrednio i pośrednio (tj. za pośrednictwem spółki pod firmą Listella S.A.) 11.233.604 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset cztery) akcje Spółki stanowiące 32,54% kapitału zakładowego Spółki, na mocy pisemnego
oświadczenia odwołał dotychczasowego członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Janczewskiego ze składu Rady Nadzorczej z dniem 25 listopada 2014 r. oraz powołał Pana Piotra Jaczewskiego w skład Rady Nadzorczej, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem 25 listopada 2014 r. Życiorys zawodowy powołanego członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Jaczewskiego wraz z opisem wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Jaczewskiego, o których mowa w §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane niezwłocznie po ich zebraniu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), §5 ust. 1 pkt 21-22 w zw. z §27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | P Jaczewski - życiorys.pdf | Życiorys | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com.pl www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a