Trwa ładowanie...
d4mmfmq
espi

PROTEKTOR - Pośrednie zbycie oraz bezpośrednie nabycie akcji PROTEKTOR S.A. (5/2012)

PROTEKTOR - Pośrednie zbycie oraz bezpośrednie nabycie akcji PROTEKTOR S.A. (5/2012)
Share
d4mmfmq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie oraz bezpośrednie nabycie akcji PROTEKTOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 21 marca 2012 roku otrzymał od Akcjonariusza ? Pana Piotra Szostaka, zawiadomienie na podstawie art 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmian.), że w dniu 19 marca 2012 roku powziął wiadomość o zawarciu w dniu 19 marca 2012 roku - w wykonaniu złożonego przez niego zlecenia - transakcji pakietowej, w wyniku której nabył od spółki MSU S.A. z siedzibą w Grudziądzu 500.000 sztuk akcji spółki publicznej "Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Pan Piotr Szostak posiadał bezpośrednio 1.484.446 sztuk akcji w/w spółki publicznej, co stanowiło 7,80 %-owy udział w kapitale zakładowym tej spółki oraz 7,80 %-owy udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Po transakcji Pan Piotr Szostak posiada bezpośrednio 1.984.446 sztuk akcji w/w spółki publicznej, co stanowi 10,43 %-owy udział w kapitale zakładowym tej spółki oraz 10,43 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Jednocześnie Pan Piotr Szostak poinformował, iż z uwagi na fakt, że jest jedynym członkiem Zarządu spółki MSU S.A. z siedzibą w Grudziądzu (zbywca akcji), jest podmiotem wobec tejże spółki dominującym - w rozumieniu art. 4 pkt 14) przywołanej wyżej ustawy - stąd ogólny stan posiadanych przez Pana Piotra Szostaka akcji (łącznie: tj. bezpośrednio i pośrednio poprzez podmioty zależne) nie uległ zmianie i wynosi 2.066.758 sztuk akcji, co stanowi 10,87 %-owy udział w kapitale zakładowym Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna oraz 10,87 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTOR Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-417 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kunickiego 20-24
(ulica) (numer)
081 532 22 31 081 532 02 00
(telefon) (fax)
info@protektorsa.pl www.protektorsa.pl
(e-mail) (www)
7120102959 430068516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2012-03-21 Grażyna Szyszka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mmfmq

Podziel się opinią

Share
d4mmfmq
d4mmfmq