Trwa ładowanie...
d4qbn2u

Przegląd informacji ze spółek

Polwax uzgodnił ze Jeronimo Martins Polska istotne warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2016 w ramach obowiązującej umowy sprzedaży produktów zniczowych. Spodziewana wartość obrotów ze spółką JMP wyniesie ok. 60 mln zł netto w okresie roku 2016.

Share
d4qbn2u

mBank wymagania KNF dotyczące poziomów wskaźników kapitałowych w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych, zarówno na poziomie indywidualnym jak i skonsolidowanym na koniec 2015 r., podała instytucja.

Best dokonał przydziału obligacji serii L2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%. Obligacje serii L2 trafią do portfeli 1008 inwestorów, podała spółka.

Obligatariusze posiadający obligacje Rank Progress serii D mają możliwość przedstawienia w terminie 14 dni części lub wszystkich posiadanych obligacji do dobrowolnego ich nabycia przez spółkę w celu ich umorzenia, podał Rank Progress.

d4qbn2u

Progress V, jednostka zależna Rank Progress, zawarła z Pergranso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży nieruchomości (wraz z nakładami), położonej w Mielcu związanej z obiektem handlowo-usługowym w budowie "Aviatar" wraz z infrastrukturą techniczną i prawami oraz opracowaniami do dokumentacji projektowej inwestycji za cenę w kwocie 67,33 mln netto, podał Rank Progress.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje MSX Resources z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna, podał urząd.

Bank Pekao szacuje, że kwota, którą przeznaczy na podatek bankowy w 2016 roku wyniesie 500 mln zł, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z konsorcjum Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung & Co. KG na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka w ciągu DK28, podała GDDKiA. Wartość umowy to prawie 140 mln zł brutto.

d4qbn2u

mBank spodziewa się, że ze względu na podatek bankowy, obowiązujący od lutego br. jego zysk netto może spaść o jedną trzecią w skali roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Deutsche Bank Polska szacuje, że kwota podatku bankowego, którą zapłaci w tym roku wyniesie ok. 120 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Kalicki.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zakończyło modernizację bloku numer 9 w Elektrowni Bełchatów, podała spółka.

Macro Games podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii A na kwotę 2,5 mln zł, podała spółka.

d4qbn2u

Grupa PKP Cargo podpisała ze spółką ENGIE Energia Polska (dawniej GDF Suez Polska) umowę na przewozy węgla w 2016 roku. Na jej podstawie przetransportuje 2,1 mln ton węgla ze śląskich kopalń i lubelskiej Bogdanki do elektrowni w Połańcu w województwie świętokrzyskim, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad spółką Polska Dystrybucja Alkoholi, podał urząd.

Bank Pekao chce udzielać 1 mld zł kredytów detalicznych miesięcznie w tym roku, pomimo prognozowanego w sektorze spadku dynamiki wzrostu w tym sektorze. Bank oczekuje, że będzie rósł szybciej niż rynek w 2016 r., poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła ArtNews S.A. z siedzibą w Warszawie z listy ostrzeżeń publicznych, podał urząd.

d4qbn2u

Inno-Gene zwiększył do 26,5% swoje zaangażowanie w spółce Central Europe Genomics Centre (CEGC), poinformowała spółka.

Unified Factory - przygotowujący się do debiutu na rynku NewConnect - oczekuje wzrostu rentowności w tym roku dzięki zastosowaniu algorytmów pamięci asocjacyjnej i wprowadzeniu systemu abonamentowego w modelu SaaS, poinformował prezes Maciej Okniński.

Bank Pekao jest gotowy na przejęcia banków i ma na ten cel wystarczający kapitał, ale jeśli zdecyduje się na zakup, to podmiotu, który nie ma w portfelu franków szwajcarskich, a proponowana cena nabycia znajduje się poniżej wartości księgowej, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Celem Banku Pekao na 2016 rok jest ograniczenie spadku wyniku w skali roku do wartości jednocyfrowej, zapowiedział prezes Luigi Lovaglio.

d4qbn2u

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
polegającej na powołaniu Małgorzaty Zaleskiej w skład zarządu GPW i powierzeniu jej funkcji prezesa zarządu, podał urząd.

PKO Bank Polski szacuje, że zasili budżet państwa kwotą ok. 812 mln zł z tytułu podatku bankowego w 2016 r., poinformował dyrektor Pionu Analiz i Strategii w PKO Banku Polskim Paweł Borys.

Mikrokasa wyemitowała dwuletnie obligacje na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 3,798 mln zł, podała spółka.

Pegas Nonwovens zakończył nabywanie akcji własnych w ramach programu wykupu akcji, podała spółka. Łącznie Pegas wykupił 461 470 akcji własnych, stanowiących 5% jej kapitału zakładowego.

d4qbn2u

Best dokonał zmiany terminu przydziału obligacji serii L2 na 9 lutego z 19 lutego, podała spółka.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, będącej spółką zależną Mediatela, z możliwością zawarcia układu, podał Mediatel.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 45,6% w 2015 r. z 44,7% rok wcześniej. Bank osiągnął zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 9,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała z zarządu Aleksandra Wardasa, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, podała spółka. Ponadto RN oddelegowała dwóch swoich członków: Roberta Ostrowskiego i Krzysztofa Mysiaka do czasowego wykonywania czynności członków zarządu.

Zarząd Banku Pekao proponuje wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 8,7 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 99,7% zysku netto banku za 2015 rok, podał bank. Wniosek zarządu uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej.

Bank Pekao odnotował 438,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 691,02 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Mirosława Kochalskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko członka zarządu koncernu, podała spółka. Jednocześnie z pełnienia dotychczasowej funkcji odwołany został członek zarządu ds. sprzedaży Marek Podstawa.

d4qbn2u

Podziel się opinią

Share
d4qbn2u
d4qbn2u