Trwa ładowanie...
d1508z9
d1508z9
espi

PTI S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014 ? zmiana (11/2014)

PTI S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014 ? zmiana (11/2014)
Share
d1508z9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014 ? zmiana | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 56 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 10.01.2014 roku przekazuje stałe daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014. Raporty kwartalne: 1. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 rok - 14 maj 2014 roku, 2. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 rok - 14 listopad 2014 roku, Raport półroczny: 1. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2014 roku - 28 sierpień 2014
roku, Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż zmianie ulegnie prezentacja przekazywanych raportów okresowych. Emitent w roku obrotowym 2014 będzie przekazywał jedynie jednostkowe sprawozdania okresowe. Zmiana prezentacji raportów okresowych jest wynikiem wejścia w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku MSSF 10 oraz jednoznacznego określenia w par. 27 pojęcia Jednostki inwestycyjnej. Zarząd Emitenta oświadcza, iż kryteria określone we wskazanym paragrafie są spełnione przez POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu jako jednostki inwestycyjnej, co pozwala na prezentację tylko jednostkowych sprawozdań okresowych. Zgodnie bowiem z MSSF 10 par. 31 jednostka inwestycyjne nie obejmuje konsolidacją swoich jednostek zależnych. Fakt spełnienia kryteriów określonych w MSSF 10 par. 27 został również potwierdzony opinią biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56. Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1508z9

Podziel się opinią

Share
d1508z9
d1508z9