Trwa ładowanie...
d14kflv
espi

PUŁAWY - Zawarcie umów sprzedaży na wartość umowy znaczącej (23/2014)

PUŁAWY - Zawarcie umów sprzedaży na wartość umowy znaczącej (23/2014)
Share
d14kflv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów sprzedaży na wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 8 października br. zawarła umowę ze spółkami Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O. z siedzibą w Czechach (dalej określanymi łącznie jako ?Kupujący?) na sprzedaż melaminy (dalej ?Umowa?) z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że wcześniej zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron w drodze pisemnego powiadomienia, które powinno być wysłane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem okresu jej obowiązywania. Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć produkt (melaminę), a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Umowa określa ilości jakie Spółka zobowiązuje się dostarczyć, a Kupujący odebrać z tolerancją +/- 5%. Ceny będą negocjowane w okresach kwartalnych. Szacunkowa wartość netto
umowy wynosi 251 mln zł. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Szacunkowa łączna wartość netto umów (w tym ww. Umowy) zawartych przez Spółkę z Kupującymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 365 039 605 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisana Umowa. Kryterium uznania Umowy za znaczącą - łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Kupującymi w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na dzień 31 sierpnia 2014 r. kapitały własne Spółki wynosiły 2 606 165 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110 Puławy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
(ulica) (numer)
081 565 30 00 081 565 28 56
(telefon) (fax)
zapulawy@azoty.pulawy.pl www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail) (www)
716-000-18-22 430528900
(NIP) (REGON)
d14kflv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Marian Rybak Prezes Zarządu
2014-10-08 Hubert Kamola Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kflv

Podziel się opinią

Share
d14kflv
d14kflv