Trwa ładowanie...
d1rtnve
d1rtnve
espi

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania w związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału ...

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania w związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (8/2011)
Share
d1rtnve

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania w związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 11 lutego 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienie od akcjonariusza IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:"Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa (dalej "Towarzystwo"), na podstawie 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm., dalej "Ustawa"), informuje, że w dniu 10 lutego 2011 r. Towarzystwo otrzymało informację o zarejestrowaniu w dniu 1 lutego 2011 r. przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w łomiankach ("Spółka"), emitowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji prywatnej, w wyniku czego udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w tym TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zarządzanego przez Towarzystwo zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.Przed zarejestrowaniem w/w emisji akcji Spółki, wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 6 958 700 akcji Spółki, stanowiących 27,99% kapitału zakładowego Spółki, dających 6 958 700 głosów, co stanowiło 27,99% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Na dzień niniejszego zawiadomienia wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 6 958 700 akcji Spółki, co stanowi 24,11% kapitału zakładowego Spółki i daje 6958 700głosów oraz 24,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.Przed zarejestrowaniem w/w emisji akcji Spółki TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 6 910 000 akcji Spółki, stanowiących 27,79% kapitału zakładowego Spółki, dających 6 910 000 głosów, co stanowiło 27,79% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Na dzień niniejszego zawiadomienia TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 6 910 000 akcji, co stanowi 23,94% kapitału zakładowego Spółki i daje 6 910 000 głosów, oraz 23,94 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-13 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rtnve

Podziel się opinią

Share
d1rtnve
d1rtnve