Trwa ładowanie...
d7qfp1s
d7qfp1s
espi

PZU SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (101/2014)

PZU SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (101/2014)
Share
d7qfp1s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?PZU SA?) informuje, że w dniu 16 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA (?MPTE PZU SA?, ?Spółka Zależna?). Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano Andrzeja Szeremetę. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. MPTE jest jednostką zależną od PZU SA w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości. Kapitał zakładowy Spółki Zależnej wynosi 500.000,00 zł. PZU SA posiada 499.997 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, reprezentujących 99,9994% kapitału zakładowego i stanowiących 99,9994% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem działalności Spółki Zależnej było
wyłącznie tworzenie i zarządzanie pracowniczym funduszem emerytalnym oraz reprezentowanie tego funduszu wobec osób trzecich. Likwidacja Spółki Zależnej nastąpi w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez nią podstawowej działalności. PZU SA ujednolicił pracownicze programy emerytalne dla pracowników w ramach Grupy Kapitałowej, co spowodowało, w niektórych przypadkach, zmianę formy oraz instytucji zarządzającej programem. W ramach ujednolicenia formy zawarta została umowa z funduszem inwestycyjnym. Obecnie zarządzającym programem jest PZU FIO Parasolowy, którego organem jest TFI PZU SA. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)
d7qfp1s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu Przemysław Dąbrowski
2014-10-16 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu Ryszard Trepczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s