Trwa ładowanie...
d1pn8p3

QUMAK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Portem Lotniczym Poznań - Ławica (14/2015)

QUMAK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Portem Lotniczym Poznań - Ławica (14/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Portem Lotniczym Poznań - Ławica | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2015 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Portem Lotniczym Poznań ? Ławica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a konsorcjum w składzie Strabag Sp. z o.o. (w roli Lidera) oraz Qumak S.A (dalej jako Spółka). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) oraz wykonanie modernizacji drogi startowej oraz drogi kołowania ?November? Portu Lotniczego Poznań - Ławica. Prace zostaną wykonane w terminie 8 miesięcy od daty podpisania Umowy. Za wykonanie przedmiotu Umowy określono ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 50.464.424,78 zł netto, przy czym wartość prac będących w zakresie Qumak S.A. wynosi 12.196.381,28 zł netto. Spółka wykona w szczególności instalację i konfigurację oświetlenia nawigacyjnego, dostawę i instalację systemu Ice-Alert, projekt wykonawczy w zakresie wykonywanych przez siebie prac oraz instalacje elektroenergetyczne oraz teletechniczne, związane z rozbudową drogi startowej ?November? Portu Lotniczego Poznań -
Ławica. W odniesieniu do kar, Umowa przewiduje naliczenie kar umownych, m.in.: - za przekroczenie czasu na ukończenia odcinka lub czasu na ukończenie robót przewidzianych w harmonogramie umownym? w wysokości 0,05% kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki; - z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ? w wysokości w wysokości 10% kwoty kontraktowej; - za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie lub za nieusunięcie wad lub usterek ujawnionych w ustalonych terminach - w wysokości 0,01% kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki; - za niezgłoszenie zgodnie z zapisami Umowy któregokolwiek z podwykonawców- w wysokości 0,01% kwoty kontraktowej za każdy przypadek; - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zł za każdy przypadek; - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo oraz nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, również w zakresie terminu zapłaty w kwocie 3.000,00 zł; Maksymalna kwota kar umownych wynosi 30%kwoty kontraktowej. W Umowie zastrzeżono prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość brutto przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2015-03-20 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3