Trwa ładowanie...
dk01a5h
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej (7/2013)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej (7/2013)
Share
dk01a5h

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 10 stycznia 2013 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana Umowa podwykonawcza zawarta z LOGANT Teleflex (France) S.A.S. datowana na 8 stycznia 2013 r. Przedmiotem ww. Umowy jest wykonanie systemu BHS (system bagażowy) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze Strefą T2 Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie" Prace te mają być realizowane w wykonaniu umowy zawartej przez Spółkę z Hochtief Polska S.A. dnia 5 grudnia 2012 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 49/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono umowne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7.409.000 euro netto. Termin wykonania przedmiotu Umowy określono na 15 grudnia 2014 roku. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych miedzy innymi: - za opóźnienie w dotrzymaniu terminów przekazania dokumentów wymaganych w umowie, opóźnienie w realizacji etapów i/lub terminów
pośrednich oraz w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczanego na usunięcie usterki i wady, - w przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad lub usterek kluczowych systemów i urządzeń oraz systemu BHS w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 20.000 zł za każdą godzinę opóźnienia. Za odstąpienie od Umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od podwykonawcy lub przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od zamawiającego, zostanie naliczona kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenie umownego brutto, w przypadku gdy wykonawca odstąpi od umowy z powodu zawinionego przez zamawiającego opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, przekraczającego więcej niż 30 dni, jeżeli
zamawiający nie dokona zapłaty w ciągu kolejnych 15 dni licząc od dnia wezwania do zapłaty. Umowa przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt iż jej wartość przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
dk01a5h

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2013-01-10 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk01a5h

Podziel się opinią

Share
dk01a5h
dk01a5h