Trwa ładowanie...
d3t5m26

RADPOL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Radpol S.A. (1/2015)

RADPOL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Radpol S.A. (1/2015)

Share
d3t5m26

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Radpol S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Radpol S.A. w Człuchowie (dalej zwaną ?Spółka?) informuje, że otrzymała w dniu 7 stycznia 2015 roku od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki następującej treści: ?Działając w imieniu Fulcrum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1072 (zwanego dalej jako ?Fundusz?), w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako ?Ustawa?), niniejszym zawiadamiam o zwiększeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji spółki pod firmą Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (zwanej dalej jako ?Spółka?) powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki. Zwiększenie
stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 29 grudnia 2014 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Fundusz nabył 2.061.390 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 8,01% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.061.390 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 8,01% ogólnej liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako ?Transakcja?). Przed przeprowadzeniem Transakcji Fundusz, ani żaden inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI, nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. Po przeprowadzeniu Transakcji Fundusz: 1) bezpośrednio posiada 2.061.390 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 8,01% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.061.390 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy
trzysta dziewięćdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 8,01% ogólnej liczby głosów Spółki; 2) pośrednio nie posiada akcji Spółki. Fundusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki. Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Funduszu, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu
2015-01-08 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

Podziel się opinią

Share
d3t5m26
d3t5m26