Trwa ładowanie...
dagwbe4

RAFAKO - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

RAFAKO - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dagwbe4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 836 015 1 291 391 198 531 309 419
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej (25 696) 15 046 (6 102) 3 605
Zysk (strata) brutto (135 672) (920) (32 218) (220)
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej (135 349) 9 835 (32 142) 2 356
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 968 (344 693) 9 491 (82 589)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 865) (74 896) (680) (17 945)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (50 722) 290 280 (12 045) 69 551
Przepływy pieniężne netto, razem (13 619) (129 309) (3 234) (30 983)
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,94) 0,14 (0,46) 0,03
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Aktywa razem 1 065 402 1 306 411 256 897 319 557
Zobowiązania długoterminowe 45 676 58 073 11 014 14 205
Zobowiązania krótkoterminowe 725 637 818 785 174 970 200 280
Kapitał własny jednostki dominującej 282 953 419 118 68 227 102 519
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 33 565 34 049
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 4,07 6,02 0,98 1,47
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa RAFAKO.pdf Pismo Prezesa Zarządu.
SARS 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2013 rok.
GK Sprawozdanie Zarządu 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2013 roku.
Załączniki do Sprawozdania z działalności GK RAFAKO 2013.pdf Załączniki do Sprawozdania Zarządu.
Załącznik 7 - Ład korporacyjny GK 2013.pdf Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o stosowaniu DPSN
RAFAKO Opinia skonsolidowane 2013.pdf Opinia Biegłego Rewidenta.
RAFAKO Raport skonsolidowane 2013.pdf Raport Biegłego Rewidenta.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | RAFAKO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Edward Kasprzak Członek Zarządu
2014-03-21 Maciej Modrowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jolanta Markowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4