Trwa ładowanie...
d27ilf2

RANK PROGRESS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

RANK PROGRESS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d27ilf2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 50 147 36 370 11 909 8 714
Zysk na sprzedaży (1 257) (8 564) (299) (2 052)
Zysk na działalności operacyjnej 13 357 13 398 3 172 3 210
Zysk brutto (13 932) 13 564 (3 308) 3 250
Zysk netto (10 969) 23 690 (2 605) 5 676
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (8 333) 25 724 (1 979) 6 164
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (74 843) 54 829 (17 773) 13 137
Przepływy pienięzne z działalności finansowej 87 269 (97 797) 20 724 (23 432)
Przepływy pieniężne razem 4 093 (17 244) 972 (4 132)
STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Nieruchomości inwestycyjne 758 773 624 126 182 960 152 665
Aktywa razem 1 018 955 859 385 245 697 210 211
Zobowiązania długoterminowe 301 725 259 559 72 754 63 490
Zobowiązania krótkoterminowe 271 890 143 517 65 560 35 105
Kapitał własny 445 340 456 309 107 383 111 616
Kapitał zakładowy 3 718 3 718 897 909
Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
Przeliczenia na walutę EUR dokonano wg następujących zasad:- pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.2013r. kurs 1 EUR= 4,1472 PLN, a na 31.12.2012 r. kurs 1 EUR= 4,0882 PLN- pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. kurs 1 EUR= 4,2110 PLN, a za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. kurs 1 EUR= 4,1736 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej GK RP- 2013 r..pdf
Oświadczenie Zarządu dot.wyboru biegłego-badanie SSF GK 2013.pdf
Oświadczenie zarządu dot.rzetelności sporządzenia SSF GK 2013.pdf
Skonsolidowane spr. finans. GK Rank Progess 2013.pdf
Sprawozdanie z działalności GK Rank Progress 2013.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania SSF GK Rank Progess 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27ilf2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2014-03-21 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2014-03-21 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27ilf2

Podziel się opinią

Share
d27ilf2
d27ilf2