Trwa ładowanie...
d1a3haa
d1a3haa
espi

RANK PROGRESS S.A. - Wniosek akcjonariusza Rank Progress S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwy...

RANK PROGRESS S.A. - Wniosek akcjonariusza Rank Progress S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 8 maja 2014 r. dodatkowego punktu obrad i dodatkowej uchwały (14/2014)
Share
d1a3haa

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza Rank Progress S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 8 maja 2014 r. dodatkowego punktu obrad i dodatkowej uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu w dniu 14 kwietnia 2014 roku wniosku akcjonariusza Rank Progress S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 maja 2014 roku dodatkowego punktu obrad oraz uchwały odnośnie ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. IV. Uchylenie tajność wyboru
Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. VI. Podjęcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013, d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013, e)sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2013, f)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, g)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, h)powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., i)powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., j)ustalenia sposobu
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, k)zmiany statutu spółki Rank Progress S.A., l)podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A., m)podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E o cenie nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A., n)wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 oraz dematerializacji akcji serii A2, o)wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E. VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu projekty uchwał na ZWZA z uwzględnieniem nowej uchwały. Podstawa
prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA Rank Progress S A _ 14 04 2014_po zmianach.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)
d1a3haa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu
2014-04-14 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a3haa

Podziel się opinią

Share
d1a3haa
d1a3haa