Trwa ładowanie...
d1fjc22

Raport ze spółek

Raport ze spółek

Share
d1fjc22

PKN ORLEN
Grupa kapitałowa PKN Orlen opublikowała wyniki za III kwartał 2010 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 22 105,7 mln zł, co przełożyło się na wynik operacyjny w wysokości 788,6 mln zł. Na poziomie netto Grupa zanotowała wynik dla jednostki dominującej na poziomie 1 242,5 mln zł. BM BPH Łączne przychody Grupy wzrosły kwartał do kwartału o 18,5% a narastająco w okresie dziewięciu miesięcy roku o prawie 21%. Progres został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży detalicznej głównie na rynku polskim i niemieckim, rafineryjnej widoczny przede wszystkim w Grupie Unipetrol i ORLEN Lietuva oraz większemu wolumenowi sprzedaży petrochemicznej. Łączny wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących dyferencjał Ural/Brent, marże modelowe oraz kursy walutowe na wynik operacyjny Grupy ORLEN był dodatni i wyniósł 420 mln zł (r/r), co przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego o 86% w III kwartale 2010 r. a w trzech kwartałach o 211%. Na wynik operacyjny miał wpływ również dodatni wynik z pozostałej działalności operacyjnej w
kwocie 53 mln zł (r/r), który wynikał z wyższego 15 mln zł (r/r) salda na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych oraz otrzymanych dotacji w kwocie 30 mln zł (r/r), dotyczących głównie osiągniętych redukcji emisji podtlenków azotu na Instalacji Kwasu Azotowego w Anwil S.A. Umocnienie PLN względem walut obcych w III kwartale 2010 roku skutkowało rozpoznaniem dodatnich efektów przeszacowania kredytów i rozrachunków walutowych oraz wyceny rozrachunków handlowych i inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost wyniku netto o 33,5% w kwartale i 82% w okresie skumulowanym. Opublikowane wyniki okazały się również lepsze od konsensusu rynkowego (PAP) co może przełożyć się na lepsze od rynku zachowanie się kursu akcji na GPW.

AGORA
Należący do spółki operator kin Centrum Filmowe Helios, podpisał porozumienia dotyczące otwarcia 10 nowych multipleksów. Pod koniec sierpnia 2010 r. Helios ogłosił plany uruchomienia 7 nowych multipleksów, tym samym do końca 2014 r. spółka planuje otwarcie 17 nowych nowych, wielosalowych obiektów kinowych z 96 ekranami i prawie 21 tys. foteli, wynika z wypowiedzi Tomasza Jagiełło, prezesa zarządu Centrum Filmowego Heliso S.A. Agora opublikuje skonsolidowany raport za III kwartał 2010 r. w poniedziałek, 15 listopada.

POLICE
Rada nadzorcza Zakładów Chemicznych Police pozytywnie zaopiniowała opracowany przez zarząd plan restrukturyzacji firmy, przewidujący przeznaczenie 115,7 mln zł na działania restrukturyzacyjne. Plan zakłada m.in. redukcję zatrudnienia o 609 osób do końca 2011 r., sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, obniżenie kosztów wytworzenia produktów i zwiększenie efektywności produkcji oraz wzbogacenie oferty produktowej. Police planują przeznaczyć kwotę 115,7 mln zł na przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, których łączny efekt do końca 2015 roku ma wynieść 469,8 mln zł. Ponadto spółka planuje podjęcie działań w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmującej m. in. restrukturyzację zobowiązań wobec banków, PGNiG oraz Urzędu Marszałkowskiego a także spłatę pożyczki na restrukturyzację udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

d1fjc22

BETACOM
Zarząd BETACOM S.A. poinformował, że w dniu 28 października 2010 podpisał umowę z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania oraz usługi wdrożeniowe i dokumentacja projektowa i wdrożeniowa. Z tytułu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenia w wysokości 11.143.998 zł netto. W przypadku opóźnień w dotrzymaniu przez Emitenta terminów określonych w harmonogramie realizacji umowy, kupujący będzie miał prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Przy czym kary umowne nie przekroczą 25% wartości wynagrodzenia. W przypadku rozwiązania przez kupującego umowy z powodu niewywiązania się przez Emitenta z dostaw sprzętu i oprogramowania do dnia 31.12.2010 roku, kupujący będzie miał prawo żądania kary umownej w wysokości 25% wartości wynagrodzenia. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

BM BPH
Podpisana umowa w kwocie netto 11,1 mln zł będzie stanowić istotną część przychodów ze sprzedaży spółki w bieżącym kwartale. W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka osiągnęła sprzedaż 30,2 mln zł, co oznacza, że zawarta obecnie umowa może stanowić około 1/3 kwartalnych przychodów, a to powinno wywrzeć istotny pozytywny wpływ na rachunek wyników. Informacja podana przez spółkę jest korzystna i powinna pozytywnie kształtować kurs akcji.

d1fjc22

Podziel się opinią

Share
d1fjc22
d1fjc22