Trwa ładowanie...
d33u5yr
espi

REDAN - Raport roczny R 2013

REDAN - Raport roczny R 2013

Share
d33u5yr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 987 143 586 37 280 34 406
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 343 -829 2 219 -199
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35 197 -33 332 8 358 -7 987
Zysk (strata) netto 34 854 -29 810 8 277 -7 143
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 233 -4 689 768 -1 124
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 506 -5 059 358 -1 212
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 686 8 914 -875 2 136
Przepływy pieniężne netto, razem 1 053 -834 250 -200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,29 -1,11 0,31 -0,27
WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A. W tys zł W tys EUR
stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 152 275 108 205 36 718 26 468
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 757 51 116 14 168 12 503
Zobowiazania długoterminowe 24 595 2 079 5 931 509
Zobowiązania krótkoterminowe 34 162 49 037 8 237 11 995
Kapitał własny 93 518 57 089 22 550 13 964
Kapitał zakładowy 26 938 26 938 6 495 6 589
Liczba akcji 26 938 020 26 938 020 26 938 020 26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,47 2,12 0,84 0,52
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Powyższe dane finansowe za 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR.− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią,arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku) – 4,2110 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku) - 4,1733 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe REDAN S.A..pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Redan SA za 2013 r.
Opinia i raport Redan S A 2013.pdf Raport i opinia biegłego rewidenta za rok 2013
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego Redan S.A..pdf Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Redan SA
Sprawozdanie z działalności REDAN S.A..pdf Sprawozdanie zarządu Redan SA za dok 2013
List do Akcjonariuszy Redan S.A..pdf List Prezesa Zarządu Redan SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d33u5yr

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | REDAN SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Radosław Wiśniewski Prezes Zarządu Radosław Wiśniewski
2014-03-20 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Anna Królikiewicz Główna Księgowa Anna Królikiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr