Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y
espi

REDAN - Sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA (43/2014)

REDAN - Sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA (43/2014)
Share
d4mg85y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA (?Redan?) informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku Carrisonio Limited Partnership (spółka zależna Redan) (?Carrisonio?) oraz 21 Concordia 1 s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (?Inwestor?) zawarły, za pośrednictwem biura maklerskiego, transakcję sprzedaży 369.766 akcji serii C (?Akcje Sprzedawane?) Adesso Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 140a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469423 (?Adesso?) za łączną cenę w wysokości 35.000.000,00 zł. Zawarcie powyższej transakcji sprzedaży stanowi wykonanie umowy inwestycyjnej (?Umowa Inwestycyjna?), o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 23/2014 w dniu 29 sierpnia 2014 roku, zmienionej aneksem nr 1 (raport bieżący nr 27/2014 z dnia 30 września 2014 roku) oraz aneksami nr 2 i 3 (raport bieżący nr 31/2014 z dnia 15 października 2014 r.). Akcje Sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda Akcja Sprzedawana uprawnia do wykonywania dwóch
głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Każda Akcja Sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. Akcje Sprzedawane stanowią 25,12% kapitału zakładowego Adesso i uprawniają do wykonywania 25,12% głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Łączna wartość ewidencyjna Akcji Sprzedawanych w księgach rachunkowych Carrisonio wynosiła 14.790.640,00 zł. Pomiędzy Redan oraz Carrisonio a Inwestorem nie istnieją inne powiązania niż wynikające z Umowy Inwestycyjnej (lub umów zawartych w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej). Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Redan lub Carrisonio a Inwestorem lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Inwestora nie występują żadne powiązania. Po opisanej powyżej transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych, Redan oraz podmioty od niego zależne posiadają 1 102 234 akcje imienne uprzywilejowane Adesso stanowiące 74,88% kapitału zakładowego Adesso oraz uprawniające do wykonywania 74,88% głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Akcje Adesso stanowią długoterminową inwestycję Redan.
Jednocześnie w dniu 5 listopada 2014 r. Carrisonio złożyło Inwestorowi ofertę nabycia od Carrisonio dodatkowych 158 388 akcji serii C Adesso, stanowiących 10,76% kapitału zakładowego Adesso oraz uprawniających do wykonywania 10,76% głosów na walnych zgromadzeniach Adesso, za łączną cenę 15.000.000,00 zł. Oferta ta może być przyjęta przez Inwestora w okresie 10 dni roboczych następujących po upływie pierwszej z następujących dat: (i) daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Adesso sprawozdania finansowego Adesso za rok obrotowy 2014 albo (ii) upływu 6 miesięcy od daty 5 listopada 2014 r. Złożenie opisanej powyżej oferty stanowi także wykonanie Umowy Inwestycyjnej. Redan, Adesso oraz Carrisonio wykonały również swoje obowiązki, przewidziane w Umowie Inwestycyjnej, w związku z zamknięciem ww. transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych, o których Redan informował szerzej w raportach bieżących nr 23/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku oraz nr 31/2014 z dnia 15 października 2014 roku. Sprzedaż Akcji Sprzedawanych
została uznana za sprzedaż aktywów o znaczącej wartości z uwagi na fakt, że łączna cena sprzedaży w wysokości 35.000.000,00 zł przekracza wartość 10% kapitałów własnych Redan. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDAN Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żniwna 10/14
(ulica) (numer)
042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70
(telefon) (fax)
redan@redan.com.pl www.redan.com.pl
(e-mail) (www)
725-10-17-332 471127885
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y