Trwa ładowanie...
ddsc1sv
ddsc1sv
espi

ROPCZYCE - Projekty uchwał na ZWZA (8/2012)

ROPCZYCE - Projekty uchwał na ZWZA (8/2012)
Share
ddsc1sv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2012 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Do pkt 4 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402? Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2011 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011. 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2011 roku. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. 14. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Do pkt 5 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek
handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. ????????. 2. ?????????. 3. ?????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 7 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2011 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 8 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 350 455 370,94
zł / słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/, b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 491 495,88 zł / słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11 715 224,67 zł /słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2011r. w kwocie 199 378 163,10 zł / słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy/, e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -2 802 682,72 zł / słownie: dwa miliony osiemset dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze/, f) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 9 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., na które składa się: a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343 138 953,35 zł /słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy/, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za
okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w kwocie 4 180 672,74zł /słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze/, c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 11 405 892,05 zł /słownie: jedenaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięć groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 189 835 540,99 zł / słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/, e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 26 537 640,95 zł / słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści
złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy /, f/ informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 10 porządku obrad UCHWAŁA Nr ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 491 495,88 zł / słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/, w ten sposób, że zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 11 porządku obrad: UCHWAŁA Nr ?/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w
2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Marianowi Darłak - za okres
działalności od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 12 porządku obrad UCHWAŁA Nr ?/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając
na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Wojciechowi Grzybowskiemu- za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Jerzemu Lis - za okres od 18 kwietnia 2011r. do
21 lipca 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA
Nr ?/6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Konstyanty Lytvynov- za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr .../7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2011r. do do 31 grudnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr ?/9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 22 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 13 porządku obrad UCHWAŁA Nr ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości
położonej w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal ? Energomontaż" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba": nr 829/200 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), nr 829/207 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), nr 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy), nr 829/225 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć), nr 829/232 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa), nr 829/236 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć), natomiast właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni 8,408 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0. Cena nabycia nieruchomości
nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. § 2 W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-100 Ropczyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 1
(ulica) (numer)
017 2229222 017 2218593
(telefon) (fax)
sekretariat@ropczyce.com.pl www.ropczyce.com.pl
(e-mail) (www)
818-00-02-127 690026060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2012-03-21 Robert Duszkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddsc1sv

Podziel się opinią

Share
ddsc1sv
ddsc1sv