Trwa ładowanie...
dsocbm8

ROVESE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ROVESE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dsocbm8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rovese
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 870 505 1 668 980 444 195 399 890
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 361 18 108 8 872 4 339
Zysk (strata) brutto -66 151 -52 044 -15 709 -12 470
Zysk (strata) netto -64 294 -62 654 -15 268 -15 012
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 183 908 232 219 43 673 55 640
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -384 645 -181 374 -91 343 -43 457
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -416 564 365 727 -98 923 87 629
(Zwiększenie)/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -617 301 416 572 -146 592 99 811
Aktywa, razem 3 334 252 3 483 307 803 977 852 039
Zobowiązania długoterminowe 592 154 617 393 142 784 151 018
Zobowiązania krótkoterminowe 954 517 757 936 230 159 185 396
Kapitał własny 1 787 581 2 107 978 431 033 515 625
Kapitał zakładowy 81 144 81 144 19 566 19 848
Liczba akcji (w szt.) 811 440 159 291 172 516 811 440 159 291 172 516
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,08 -0,22 -0,02 -0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,2 7,24 0,53 1,77
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Rovese za 2013 rok.pdf
Sprawozdanie Zarządu Rovese SA z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Rovese w 2013.pdf
2013_ROVESE GK_OpiniaRaport.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dsocbm8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROVESE S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | al. Solidarności | | 36 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 041 315 80 03 | | 041 315 80 06 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rovese.com | | www.rovese.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 564-000-16-66 | | 110011180 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ireneusz Kazimierski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Rosłaniec Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Michał Wólczyński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Michał Romański Członek Zarządu
2014-03-21 Piotr Mrowiec Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Katarzyna Pindral Dyrektor ds. Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dsocbm8

Podziel się opinią

Share
dsocbm8
dsocbm8